Späť
Vyberte právnu formu

Fyzická osoba - podnikateľ / Právnická osoba Otvoriť

Zmluva o sprostredkovaní
(§ 642 a nasl. OBZ)


Spoločnosť / fy osoba podnikateľ ...................................... so sídlom v .................................................. ............,
IČO: ...................
zastúpená : ............................................................. (meno)
(ďalej len "Sprostredkovateľ") na jednej strane

a

Spoločnosť EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
sídlo: Bratislava,
adresa: Mlynské Nivy 52B,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
v oddieli Sro, vo vložke č. 120490/B
IČO: 36485161
zastúpená : Bc. Július Dlugolinský (meno)
(ďalej len "Spoločnosť") na druhej strane


uzatvárajú podľa § 642 a nasl. OBZ túto zmluvuI.

Objednávka a uzavretie Zmluvy

1. Sprostredkovateľ vyplní formulár nachádzajúci sa na webovej stránke Poskytovateľa čím prejaví svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu. Sprostredkovateľ je povinný udávať v objednávke iba pravdivé a aktuálne údaje, za ktoré v plnom rozsahu a bez obmedzení zodpovedá.
2. Spoločnosť si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so Sprostredkovateľom, a to najmä vtedy, ak sú Sprostredkovateľom poskytnuté údaje v objednávke zjavne nepravdivé, ak Sprotredkovateľ neuvedie funkčnú stránku elektronickej pošty, prípadne aj bez udania dôvodu. V tomto prípade Spoločnosť oznámi Sprostredkovateľovi, že neprijíma návrh na uzavretie zmluvy. Poskytovateľ nie je povinný odôvodniť toto svoje rozhodnutie.
3. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplneného formulára, zaslaním Potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Spoločnosti a nevyužitím postupu Spoločnosti podľa odseku 2. tohto článku.


II.

Predmet zmluvy

1. Predmet zmluvy – sprostredkovateľ zabezpečí pre záujemcu uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb s fyzickou alebo právnickou osobou minimálne na jeden kalendárny rok. Na tento účel sa Sprostredkovateľ zaregistruje na portáli resellersk.dnsserver.eu o čom mu príde potvrdenie na emailovú adresu, ktorú zadá v registrácii. Po registrácii mu zároveň s potvrdením bude pridelený jedinečný sprostredkovateľský link (ďalej len resid). Fyzické alebo právnické osoby budú uzatvárať Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb priamo so Spoločnosťou prostredníctvom jedinečného linku sprostredkovateľa.

2. Provízia pre sprostredkovateľa zo sprostredkovaných webhostingových služieb bez DPH sa vypočítava výlučne z ceny webhostingovej služby bez DPH, a nie z ceny domény, ktorá vo výpočte odmeny pre sprostredkovateľa nie je nijakým spôsobom zahrnutá. Výška odmeny je nasledovná:
A)v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 0-99,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 0% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
B)v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 100-299,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 5% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
C)v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 300-499,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 10% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
D)v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 500-799,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 15% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
E)v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 800-999,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 20% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
F)v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb vyššia ako 1000 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 25% z tejto sumy sprostredkovaných služieb

3. O preradenie do kategórie s vyššou províziou musí požiadať sprostredkovateľ a vyššie provízie sa budú započítavať až na objednávky a obnovovacie platby, ktoré budú vykonané po potvrdení zvýšenia provízie. Poskytovateľ si vyhradzuje právo preradiť sprostredkovateľa do nižšej províznej skupiny v prípade, že za posledných 12 mesiacov nedosiahol požadovaný obrat.

III.


1. Sprostredkovanie sa považuje za úspešné až momentom pripísania úhrady za služby fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uzavrela Zmluvu o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb prostredníctvom jedinečného linku na účet Spoločnosti. V prípade úspešného sprostredkovania sa v nasledujúci pracovný deň započíta kredit vo výške odmeny pre sprostredkovateľa podľa článku II, bodu 2 na základe sprostredkovanej objednávky vo forme zobrazenia informácie o výške tohto kreditu v konte sprostredkovateľa. O vyplatenie kreditu môže požiadať sprostredkovateľ po dosiahnutí provízie vo výške 30 EUR. Po schválení Spoločnosťou vystaví Sprostredkovateľ Spoločnosti faktúru so splatnosťou 14 dní.

IV.


Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť Sprostredkovateľovi potrebnú súčinnosť k riadnemu splneniu záväzku (poskytnutie potrebných podkladov, dispozícií podľa pokynov sprostredkovateľa, podpora prostredníctvom emailu alebo telefónu v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00).

V.


1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje uschovať doklady pre potreby Spoločnosti po dobu 3 rokov, ktoré nadobudol počas sprostredkovateľskej činnosti. Sprostredkovateľ neručí za obnovenie Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb fyzickou alebo právnickou osobou aj na ďalší kalendárny rok.
2. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť registrovať doménu vo vlastnom mene bez udania dôvodu, najmä v prípade, ak názov domény bude zhodný alebo obdobný s registrovanou alebo s prihlásenou ochrannou známkou zverejnenou vo vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR, ak bude obsahovať prevažnú časť obchodného mena podnikateľa, s ktorým Príjemca nemá žiadne personálne ani majetkové prepojenie, ďalej ak je Doménové meno v rozpore so právnym poriadkom Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, alebo s dobrými mravmi, alebo ak je Doménové meno hanlivé, urážlivé, atď.
3. Sprostredkovatel nebude používať klamlivú reklamu, propagovať službu nevyžiadanou poštou a ani inými spôsobmi porušujúcimi zákony a dobré mravy.VI.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Ktorákoľvek strana má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu.
2. V prípade, že bola úspešne uzavretá zmluva a kredit bol pripísaný Sprostredkovateľovi, či už v resellerskom rozhraní alebo na peňažný účet Sprostredkovateľa, a fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela Zmluvu o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb od tejto zmluvy odstúpi, prípadný kredit sa Sprostredkovateľovi nevyplatí, a v prípade, že už bol vyplatený je sprostredkovateľ povinný ho vrátiť na účet Spoločnosti do 30 dní od zrušenia Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb právnickou alebo fyzickou osobou.
3. V prípade, že je Sprostredkovateľ povinný vrátiť pripísané peňažné prostriedky na základe článku VI, bod 2 a nesplní tento svoj záväzok, je Spoločnosť oprávnená požadovať úrok z omeškania vo výške 0.05% denne z dlžnej sumy do zaplatenia.

VII.


Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb v platnom znení, tak ako sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.exohosting.sk v časti Všeobecné obchodné podmienky.V Bratislave dňa 14.07.2024.....................................
Sprostredkovateľ
(názov spoločnosti)
zastúpený
Bc. Július Dlugolinský
EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
zastúpený

Súhlasím s obchodnými podmienkami
Všeobecné obchodné podmienky Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb (ďalej len „Zmluva“)
(ďalej len „VOP“)
Preambula

Spoločnosť EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. , so sídlom Mlynské Nivy 52B, 821 05 Bratislava, IČO 36 485 161, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka 120490/B je obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa najmä poskytovaním služieb informačnej spoločnosti spočívajúcich predovšetkým v elektronickom spracovaní, prenose, uchovávaní a vyhľadávaní dátových správ, vrátane textu, zvuku a obrazu elektronickými prostriedkami na požiadanie Príjemcu služby.

Tieto VOP vydané v súlade s § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení sa vzťahujú výlučne na vzťahy vzniknuté zo Zmlúv o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti – webhostingových služieb tak ako sú zadefinované v tejto Zmluve, ktorých zmluvnou stranou je Poskytovateľ a Príjemca, ako i na vzťahy vzniknuté z obdobných vzťahov.

Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, vyplývajúcich z poskytnutia Služby („Predmet zmluvy“) Poskytovateľom Príjemcovi.

I.
Definícia a vymedzenie pojmov
Poskytovateľ alebo Poskytovateľ služby

spoločnosť EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., so sídlom Mlynské Nivy 52B, 821 05 Bratislava, IČO 36 485 161, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka 120490/B, IČ pre DPH 2020004503, adresa elektronickej pošty: support@exohosting.sk, telefónne číslo: +421 221 028 430; orgánom dohľadu, ktorému činnosť spoločnosti podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27;

Záujemca

fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem využiť služby Poskytovateľa a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s Poskytovateľom, pričom ešte neodoslala Kompletne vyplnenú objednávku;

Kompletne vyplnená objednávka

Záujemcom úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované Poskytovateľom označené symbolom “*“) nachádzajúca sa na webovej stránke Poskytovateľa, pričom týmto odoslaním objednávky Záujemca potvrdil, že:

 • bol oboznámený s VOP v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa ich dodržiavať a postupovať v súlade s nimi,
 • bol jednoznačne a zrozumiteľne informovaný pred svojimi úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto Zmluvy o všetkých úkonoch, ktoré musel vykonať pri uzatváraní Zmluvy a o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistiť a opraviť chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajúcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky, ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,
 • bol informovaný, že táto Zmluva bude uložená u Poskytovateľa a bude mu dostupná na serveri Poskytovateľa, pričom presné umiestnenie mu bude oznámené v Potvrdení o prijatí objednávky, ktoré bude zaslané na jeho schránku elektronickej pošty uvedenú v jeho objednávke,
 • bol oboznámený s príslušnými pravidlami pre doménu, ktorú si objednal, určené správcami jednotlivých domén
 • bol informovaný, že jazykom ponúkanom na uzavretie zmluvy je slovenský jazyk;

odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky sa Záujemca stáva Príjemcom/Príjemcom služby na účely tejto Zmluvy;

Príjemca alebo Príjemca služby
 1. fyzická alebo právnická osoba využívajúca Služby na iný účel ako na podnikanie alebo na iný účel ako výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „ Spotrebiteľ “),
 2. fyzická alebo právnická osoba využívajúca Služby na účely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „ Podnikateľ “);
Služba alebo Služby

činnosť Poskytovateľa v zmysle Zmluvy spocívajúca v Prenájme strojového casu Servera Poskytovateľa pripojeného k sieti Internet v prospech Príjemcu (oznacovaná v týchto všeobecných obchodných podmienkach aj ako „webhostingové služby“) vrátane prevádzkovania priestoru pre webovú stránku, prevádzkovania schránok elektronickej pošty, prevádzkovania databázových systémov pre webovú stránku) v súlade s Kompletne vyplnenou objednávkou a v súlade a za podmienok uvedených v týchto VOP, registrácia a prevádzkovanie domény, služby prenájmu dedikovaných serverov, služby prenájmu virtuálnych serverov, prípadne ďalšie služby špecifikované ďalej v týchto VOP alebo na webovej stránke Poskytovateľa;

Doplnková služba alebo Doplnkové služby

je produkt, ktorý rozširuje možnosti Služby tým, že zvýši množstvo niektorých prostriedkov v rámci Služby(napríklad počet emailových schránok, počet databáz, velkost priestoru pre ukladanie dát a podobne)

Server alebo Servery

pocítac trvalo pripojený k internetu, schopný pracovat v reálnom case pre viac užívatelov naraz;

Klientský počítač

pocítac, ktorý je pripojený k internetu a využíva služby spracovania dát Serverom, vybavený vlastnými programovými prostriedkami pre prístup a interpretáciu spracovaných dát zo Servera;

Prenájom strojového casu

poskytnutie časti výpočtovej kapacity Servera na spracovanie dát a zobrazenie výsledkov spracovania na Klientskom pocítaci; Príjemcovi je v danom okamihu poskytnutá len ciastková kapacita servera v závislosti od využívania daného servera aj inými Príjemcami;

Prevádzkovanie priestoru pre webovú stránku

spracovanie dát Príjemcu, v rámci Prenájmu strojového casu, programovými prostriedkami Poskytovateľa v prospech Príjemcu;

Prevádzkovanie schránky elektronickej pošty

spracovanie dát - odovzdávanie textových, obrazových správ, odovzdávanie dátových súborov, v rámci Prenájmu strojového casu, programovými prostriedkami Poskytovateľa v prospech Príjemcu;

Doménové meno

menný názov www-stránky, ktorý je registrovaný príslušným správcom danej domény najvyššej úrovne.

Dedikovaný server

dedikovaný server - služba prenájmu fyzického serveru vyhradeného pre potreby Príjemcu so stanovenými atribútmi a rozsahom služieb zabezpečovaných infraštruktúrou Poskytovateľa

Atribúty

za atribúty služby sa považujú individuálnou dohodou medzi Poskytovateľom a Príjemcom stanovené prevádzkové alebo kvantitatívne podmienky poskytovania služby (napr.. diskový priestor, výkon procesorov, velkost RAM apod.).

Virtuálny server

logicky vymedzený (virtuálny) server prevádzkovaný na fyzickom serveri, na ktorom je zároveň prevádzkovaných viac virtuálnych serverov pre viac Príjemcov

Spätná kompatibilita

je vlastnost novšej verzie softvéru, alebo hardvéru pracovat rovnako ako staršia verzia

Infraštruktúra Poskytovateľa

technické vybavenie a služby zaistované Poskytovateľom pre prevádzku serverov(ako konektivita, zálohovacie systémy, správa DNS, delegácia IP, obslužné systémy a ďalšie).

Klasická registrácia domény .SK

uzavretie zmluvy o doméne medzi Príjemcom a SK-NIC, pričom Príjemca má výhradné právo po celé registracné obdobie prevádzkovat doménu na Serveroch alebo kdekolvek inde.

Zrýchlená registrácia domény .SK

uzavretie zmluvy o doméne medzi Poskytovateľom a SK-NIC, pričom Príjemca má výhradné právo po celé registracné obdobie prevádzkovat doménu na Serveroch alebo kdekolvek inde

Poplatok

odmena patriaca Poskytovateľovi za poskytnuté Služby vypocítaná v Kompletne vyplnenej objednávke, prípadne uvedená v Cenníku Poskytovateľa v aktuálnom znení, ku ktorej sa pripocíta zákonom stanovená DPH;

Potvrdenie o prijatí objednávky

potvrdenie, ktoré zašle Poskytovateľ na schránku elektronickej pošty určenú Príjemcom v Kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutocnost, že Poskytovateľovi bola doručená Kompletne vyplnená objednávka;

Cenník

aktuálny zoznam Poplatkov Poskytovateľa zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa za poskytnutie Služieb

Zákon o elektronickom obchode

zákon c. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona c. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona c. 284/2002 Z. z. v znení zákona c. 160/2005 Z. z.

II.
Objednávka a uzavretie Zmluvy

 1. Záujemca vyplna objednávku nachádzajúcu sa na webovej stránke Poskytovateľa, v ktorej si zvolí Služby o ktoré má záujem, spôsob platby Poplatkov, splatnosť Poplatkov ako i ďalšie tam vyžadované údaje.
 2. Záujemca je povinný udávat v objednávke iba pravdivé a aktuálne údaje, za ktoré v plnom rozsahu a bez obmedzení zodpovedá.
 3. Momentom odoslania Kompletne vyplnenej objednávky je Príjemca svojim prejavom vôle viazaný po dobu 1 mesiaca. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote podľa predchádzajúceho odseku, zabezpečiť Potvrdenie o prijatí objednávky. Pri objednávke služby dedikovaných serverov je Príjemca povinný podľa pokynov na stránke objednávku vytlacit a podpísanú zaslat poštou na adresu podľa pokynov Poskytovateľa. Zmluva sa považuje za uzavretú až ked je tento písomný prejav vôle Záujemcu doručený Poskytovateľovi.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuzavriet zmluvu so Záujemcom, a to najmä vtedy, ak sú Záujemcom poskytnuté údaje v objednávke zjavne nepravdivé, ak Záujemca neuvedie funkcnú schránku elektronickej pošty, prípadne aj bez udania dôvodu. V tomto prípade Poskytovateľ síce zabezpečí Potvrdenie doručenia objednávky, no zároveň najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania Potvrdenia doručenia objednávky oznámi Záujemcovi, že neprijíma návrh na uzavretie zmluvy. Poskytovateľ nie je povinný odôvodnit toto svoje rozhodnutie.
 5. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky Poskytovateľovi, zaslaním Potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Poskytovateľa a nevyužitím postupu Poskytovateľa podľa odseku 4. tohto článku.
 6. Po uzavretí Zmluvy, uhradení Poplatku, po splnení ďalších prípadných povinností zo strany Príjemcu (napr. po uhradení poplatku, prípadne iného financného záväzku voči tretej osobe za službu spojenú s poskytnutím Služieb alebo doručením dokumentov potrebných pre zacatie poskytovania Služieb) a po úspešnej registrácii Doménového mena je Príjemcovi zriadená sprevádzkovaná objednaná Služba a získava prístup do vlastného administratívneho rozhrania, odkial spravuje svoje služby a ich rozsah, ako i akékolvek vlastné osobné a kontaktné údaje.
 7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu, ktorú si urcil Príjemca v objednávke a za ktorú zaplatil Poplatok. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak na základe výzvy Poskytovateľa pred ukončením predplateného obdobia resp. skôr ak to vyžaduje daná Služba (napr. predĺženie platnosti niektorých domén) zašle výzvu k úhrade Poplatku a Príjemca tento Poplatok v Poskytovateľom stanovenej lehote, prípadne podľa uváženia Poskytovateľa v lehote do konca obdobia počas ktorého je ešte možné doménové meno alebo službu uhradiť, uhradí, predlžuje sa platnosť a účinnosť tejto zmluvy o toto ďalšie obdobie (opcia). Zmluvné strany sa dohodli, že Príjemca je oprávnený využiť opciu aj opakovane. V opačnom prípade budú Služby Poskytovateľa pozastavené a Zmluva sa ukončuje uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.

III.
Registrácia domény a jej prevádzkovanie

 1. Poskytovateľ zabezpečí pre Príjemcu registráciu domény druhej úrovne na základe platných pravidiel registrácie domén druhej úrovne, ktorých pravidlá, prípadne odkazy na ne sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa. Príjemca je povinný oboznámiť sa s týmito pravidlami a v prípade, ak nebudú v slovenskom jazyku, zabezpečiť si na svoje vlastné náklady ich preklad, za ktorého obsah nezodpovedá. Poskytovateľ nezodpovedá za dodržovanie platných pravidiel správcov týchto domén zo strany Príjemcu. Poskytovateľ nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu domény.
 2. Doménové meno si vyberá zásadne Príjemca na základe podmienok a pravidiel stanovených správcom domény. Prednosť pri pridelovaní Doménového mena je urcovaná podľa poradia žiadosti o zriadenie. Príjemca berie na vedomie že Doménové meno, jeho registrácia alebo užívanie môže prípadne porušovat práva tretích osôb k iným Doménovým menám, ochranným známkam, obchodným znackám, menám a priezviskám, obchodným spoločnostiam, alebo právne predpisy týkajúce sa nekalej sútaže, ochrany osobnosti a pod. Príjemca odoslaním objednávky podľa článku II., ktorá zahrna žiadost o registráciu Doménového mena potvrdzuje, že s vedomím možného porušenia uvedených práv a právnych predpisov vyvinul všetko úsilie, ktoré je možné po nom spravodlivo požadovať, aby zaistil, že registrované Doménove meno nebude tieto práva a právne predpisy porušovat. Príjemca nie je oprávnený Doménove meno užívat, či umožnit jeho užívanie k účelom, ktoré sú v rozporu s právnymi predpismi Slovenskej Republiky a nariadeniami Európskej Únie, právami alebo oprávnenými záujmami tretích osôb.
 3. Dokumenty obsahujúce pravidlá registrácie domén sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa v sekcii domény, ak Príjemca nevie dokumenty lokalizovat pred odoslaním objednávky je povinný si ich od Poskytovateľa vyžiadat zaslaním emailu na support@exohosting.sk alebo písomne poštou na adresu sídla spoločnosti.
 4. Príjemca berie na vedomie, že zaplatením registracného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu domény. Registrácia / prevod domén druhej úrovne začína obvykle do 24 hodín, najneskôr však do dvoch pracovných dni od pripísania úhrady za doménu a objednané služby na úcet Poskytovateľa a splnení všetkých podmienok pre registráciu (pre tú ktorú doménu môžu byt vyžadované rôzne podmienky, napr. zaslanie výpisu z Obchodného registra, doklad o predmet činnosti PO a pod). Poplatky za registráciu domény sú zverejnené v Cenníku. O výsledku registracného procesu je Príjemca informovaný Poskytovateľom až po jeho ukončení. Príjemca berie na vedomie, že možnost registrácie ním objednanej domény je závislé aj od vcasného vykonania dohodnutej platby a doručením prípadných ďalších dokumentov a poskytnutím doplnkových údajov, ak sú takéto údaje požadované správcom príslušnej domény. Príjemca ďalej súhlasí s tým, že Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že je ním zvolené Doménové meno registrované na iného užívatela z dôvodu rýchlejšieho splnenia všetkých nutných podmienok pre vykonanie registrácie. V prípade, že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovat, Príjemca má právo požiadat o inú doménu alebo o vrátenie poplatku v plnej výške znížený o reálne náklady Poskytovateľa na registráciu domény. V prípade, ak Príjemca zvolí možnost vrátania poplatku v plnej výške znížený o reálne náklady Poskytovateľa na registráciu domény, týmto dňom Poskytovateľ odstupuje od tejto Zmluvy.
 5. Poplatky za úspešnú registráciu domény sú nevratné. Aj po predčasnom ukončení hostingu zo strany Príjemcu zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie. Príjemca súhlasí, že v prípade predčasného ukončenia hostingovej služby z jeho strany mu bude vrátený poplatok znížený o reálne náklady na registráciu domény, a to aj v prípade, že doménu získal v rámci akcie Poskytovateľa bezplatne alebo za zníženú cenu.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnut registrovat doménu zrýchlenou registráciou bez udania dôvodu, a to najmä, ale nie výlučne v prípade, ak názov domény bude zhodný alebo obdobný s registrovanou alebo s prihlásenou ochrannou známkou zverejnenou vo vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR, ak bude obsahovat prevažnú cast obchodného mena podnikateľa, s ktorým Príjemca nemá žiadne personálne ani majetkové prepojenie, ďalej ak je Doménové meno v rozpore so právnym poriadkom Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, alebo s dobrými mravmi, alebo ak je Doménové meno hanlivé, urážlivé, atd.
 7. V prípade, že vznikne spor o Doménové meno z dôvodu používania slovného spojenia, ktoré je predmetom ochrany podľa registrovanej ochrannej známky alebo prihlásenej ochrannej známky v registracnom konaní, alebo z dôvodu porušenia zákona používaním názvu domény alebo mena tretej osoby, ktoré je obchodným menom a/alebo ochrannou známkou držitelov, alebo z akéhokolvek iného dôvodu, kde si voči Poskytovateľovi ako vlastníkovi domény bude uplatnovat akékolvek nároky takáto tretia osoba, nakolko doména bola registrovaná na meno Poskytovateľa (t. j. formou Zrýchlenej registrácie), je Poskytovateľ oprávnený vzdat sa príslušnej domény. Poskytovateľ má voči Príjemcovi nárok na úhradu všetkých nákladov a náhradu škody, ktoré vzniknú Poskytovateľovi v súvislosti s uplatnením si práva tretej osoby k takto registrovanej doméne a Príjemca v tejto súvislosti nesie plnú zodpovednosť.

IV.
Prevádzkovanie Serverov

 1. Tento ods. c. 1 článku IV sa vzťahuje len na poskytovanie webhostingových služieb. Ostatných služieb ako najmä, ale nie výlučne, registrácie domén, služieb prenájmu dedikovaných a virtuálnych serverov sa nasledujúce ustanovenia tohto odseku nijakým spôsobom netýkajú. Všeobecná platnosť ods. 2 až 7 tohto článku tým nie je dotknutá. Poskytovateľ zaistí nepretržitú prevádzku domény Príjemcu v zmysle Kompletne vyplnenej objednávky vždy s najväcším úsilím o zaistenie ich maximálnej dostupnosti a využiteľnosti, t. j. zaistí prístup Prijímatelovi v sieti Internet k www stránkam Príjemcu a možnost aktualizovat obsah www stránok. Poskytovateľ ďalej zaistí prístup Príjemcu k jeho schránkam elektronickej pošty, resp. presmerovanie správ elektronickej pošty na schránku elektronickej pošty, ktorú si Príjemca zvolí.
 2. Príjemca nesie plnú zodpovednosť za akékolvek objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli potvrdené z jeho administratívneho rozhrania alebo s použitím alebo zneužitím jemu pridelených alebo ním zvolených prihlasovacích údajov. Príjemca je povinný chránit pridelené alebo zvolené prihlasovacie údaje pred ich zneužitím a neoprávneným prístupom tretích osôb, vrátane osôb, ktoré sú s Príjemcom služby v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu. Poskytovateľ nie je nijako zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Príjemcu alebo osobných údajov Príjemcu či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku Služby alebo vykonal akúkolvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich záznamov či Služieb, v prípade ak toto zneužitie nespôsobil Poskytovateľ.
 3. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Príjemcovi neposkytnutím Služby v rozsahu dohodnutom v Zmluve, alebo neposkytnutím Služby v kvalite a v súlade so Zmluvou a Podmienkami to len do časti ceny Služby podľa Cenníka alebo Zmluvy za dobu, počas ktorej nebola Príjemcovi poskytovaná Služba v rozsahu dohodnutom v Zmluve alebo Služba nebola poskytnutá v kvalite a v súlade so Zmluvou a Podmienkami, ak takto spôsobnú škodu spôsobil alebo mohol spôsobit Poskytovateľ.
 4. Príjemca aj Poskytovateľ sú oprávnený odstúpit od Zmluvy kedykolvek bez udania dôvodu. V takom prípade Príjemca súhlasí, že v prípade predčasného ukončenia služby z jeho strany mu bude vrátený alikvotná cast zaplatenej sumy znížená o reálne náklady na registráciu domény a to aj v prípade, že doménu získal v rámci akcie Poskytovateľa bezplatne alebo za zníženú cenu a znížená o sumu, ktorú už za poskytnuté službu Príjemca zaplatil.
 5. V prípade výpadku alebo poruchy Serverov je Poskytovateľ povinný odstránit nefunkčnosť v čo najkratšom možnom case. V prípade, ak vinou Poskytovateľa nebude pocas celého dna (24 hod) zabezpečená dostupnost Služieb minimálne 99,9%, nemá Príjemca nárok na náhradu škody súvisiacu s akýmkolvek výpadkom alebo prerušením poskytovania Služieb, ale iba nárok na kompenzáciu za každý takýto den jeden den prevádzky zdarma. Prevádzkovatel však nezodpovedá za výpadky spôsobené tretími stranami (napr. spoločnosťou poskytujúcou internetové pripojenie pre servery Poskytovateľa, výpadok el. prúdu, výpadky internetového pripojenia na strane Príjemcu, za výpadky spôsobené nedostupnostou spojenia medzi Príjemcom a Servermi Poskytovateľa a pod.), a za výpadky spôsobené zásahom vyššej moci (zemetrasenie, živelná pohroma, požiar, atd.). Za výpadky sa nepovažujú krátke nedostupnosti spôsobené reštartom služieb a nedostupnosti spôsobené nutnou technickou údržbou. Za výpadky sa taktiež nepovažujú výpadky, ktoré spôsobí Príjemca sám a to najmä, ale nie výlučne nevhodnými nastaveniami webhostingových služieb a schránok elektronickej pošty, nesprávne naprogramovanou stránkou alebo neodbornými zásahmi do nastavení služieb.
 6. Prevádzkovatel nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah stránok a schránok elektronickej pošty Príjemcu. Za obsah stránok a obsah domény si Príjemca v plnej miere zodpovedá sám a to bez ohladu na to, či je doména registrovaná na Príjemcu alebo na Poskytovateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné ekonomické, priame, nepriame, alebo následné škody a/alebo ušlý zisk Príjemcu v súvislosti s využívaním Služieb na základe Zmluvy, VOP a cenníka. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona pri využívaní poskytovaných stránok. V prípade akýchkolvek škôd a nákladov vzniknutých uvedením do stavu neodporujúcemu zákonu, Príjemca taktiež zodpovedá za škodu, ktorá týmto konaním Poskytovateľovi vznikla v plnom rozsahu. Príjemca zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do nastavení poskytnutej služby, prípadne za škodu spôsobenú použitím a umiestnením obsahu ktorý umiestni na server v rozpore s cl. V, ods. 3 týchto Podmienok;
 7. Tento ods. c. 6 článku IV sa vzťahuje len na poskytovanie webhostingových služieb. Poskytovateľ neprevádzkuje na svojich Serveroch stránky nasledovného charakteru: warezové stránky, stránky na stahovanie nelegálneho softvéru, hudby a filmov, erotické a porno stránky, chatové stránky, stránky, ktorých obsah akýmkolvek spôsobom porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskej únie, ako i dobré mravy. Na serveroch je zakázané prevádzkovať verejné proxy služby, verejné vpn, služby siete tor, IRC servery, prevádzkovať torrent, zdieľa torrenty odkazujúce na nelegálny obsah a podobné. V prípade využívania poskytovaných Služieb Príjemcu vyššie uvedeným spôsobom, prípadne na rozosielanie nevyžiadanej pošty (spamu), ktorými sa porušujú autorské, patentové, priemyselné práva, práva z ochranných známok alebo iné obdobné práva, ktorými sa ohrozuje súkromie a bezpecnost a súkromie pocítacových systémov iných užívatelov siete Internet (napr. prostredníctvom vírusov, generátorov hesiel a pod), ktoré obsahujú akékolvek informácie ohrozujúce alebo poškodzujúce dobé meno Poskytovateľa alebo jeho pracovníkov, ktorým sú priamo alebo nepriamo poškodzované práva tretích osôb, na skladovanie nadmerného množstva hudobných a video súborov (.mp3 , .avi a iné), má Poskytovateľ právo na okamžité prerušenie poskytovania Služieb. Poskytovateľ môže opätovne aktivovat okamžité prerušenie poskytovania Služieb bez odkladu po odstránení materiálov a Služieb uvedených vyššie zo Servera a doručení oznámenia Príjemcu o odstránení týchto materiálov. V prípade, ak tak neurobí, je povinný vrátit Príjemcovi alikvotnú ciastku za poskytnuté služby. Ak bude Príjemca umiestnovat takéto materiály na Server opakovane alebo ich odmietne po výzve Poskytovateľa bez odkladu odstránit, Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpit. Poskytovateľ má v tomto prípade právo zmazat zo svojho Servera všetky dáta týkajúce sa Príjemcovej domény. Príjemca zodpovedá za akúkolvek škodu spôsobenú Poskytovateľovi z dôvodov opísaných v tomto odseku v plnom rozsahu. Poskytovateľ má právo pozastaviť Príjemcovi služby a/alebo odstúpit od zmluvy v prípade, že Príjemca nadmerne zatažuje servery Prevádzkovatela a tým obmedzuje poskytovanie služieb iným Príjemcom resp. iným používatelom siete Internet. Uvedené sa vzťahuje najmä, ale nie výlučne na nadmerné zatažovanie procesoru servera – ak Príjemca vo viac ako po sebe idúcich piatich minútach využíva viac ako 10 % výpočtového výkonu servera (procesora) a/alebo nadmerne zatažuje databázové servery a/alebo nadmerne zatažuje emailové servery a/alebo nadmerne zatažuje prenosové kapacity Poskytovateľa (prenesie viac ako 100GB dát mesacne)
 8. Príjemca berie na vedomie, že v prípade nutnosti aktualizácie niektorej časti softvérového alebo hardvérového vybavenia Poskytovateľa je vždy uprednostnená bezpecnost pred spätnou kompatibilitou.

V.
Spoločné ustanovenia pre prevádzkovanie služieb dedikovaných a virtuálnych serverov

 1. Príjemca nesie plnú zodpovednosť za akékolvek objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli potvrdené z jeho administratívneho rozhrania alebo s použitím alebo zneužitím jemu pridelených alebo ním zvolených prihlasovacích údajov. Príjemca je povinný chránit pridelené alebo zvolené prihlasovacie údaje pred ich zneužitím a neoprávneným prístupom tretích osôb. Poskytovateľ nie je nijako zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Príjemcu alebo osobných údajov Príjemcu či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku Služby alebo vykonal akúkolvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich záznamov či Služieb, v prípade ak toto zneužitie nespôsobil Poskytovateľ.
 2. Príjemca nesmie využívat služby takým spôsobom, ktorý by viedol k porušeniu práva Poskytovateľa alebo tretích strán alebo by mohol zaprícinit znevýhodnenie ostatných užívatelov pri využívaní zdielaných prostriedkov. Príjemca nesmie využívat poskytnuté prostriedky ani takým spôsobom, ktorým by získal neoprávnene zvýhodnenie oproti ostatným užívatelom, alebo takým spôsobom, ktorý by mohol viest k porušeniu nebo poškodeniu prevádzky servera. Za závažné porušení povinností Príjemcu je považované najmä, ale nie výlučne pokus o narušenie bezpecnosti a nepretržitosti prevádzky služby.
 3. Príjemca sa zaväzuje, že nebude na prenajatom virtuálnom alebo dedikovanom serveri prevádzkovat stránky alebo služby a ukladať obsah nasledovného charakteru: warezové stránky, stránky na stahovanie nelegálneho softvéru, hudby a filmov, erotické a porno stránky, chatové stránky, stránky ktorých obsah akýmkolvek spôsobom porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskej únie, ako i dobré mravy. Na serveroch je zakázané prevádzkovať verejné proxy služby, verejné vpn, služby siete tor, IRC servery, prevádzkovať torrent, zdieľa torrenty odkazujúce na nelegálny obsah a podobné. V prípade využívania poskytovaných Služieb Príjemcu vyššie uvedeným spôsobom, prípadne na rozosielanie nevyžiadanej pošty (spamu), ktorými sa porušujú autorské, patentové, priemyselné práva, práva z ochranných známok alebo iné obdobné práva, ktorými sa ohrozuje súkromie a bezpecnost a súkromie pocítacových systémov iných užívatelov siete Internet (napr. prostredníctvom vírusov, generátorov hesiel a pod), ktoré obsahujú akékolvek informácie ohrozujúce alebo poškodzujúce dobé meno Poskytovateľa alebo jeho pracovníkov, ktorým sú priamo alebo nepriamo poškodzované práva tretích osôb, Poskytovateľ právo na okamžité prerušenie poskytovania Služieb.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zaistí nepretržitú prevádzku objednaných služieb virtuálneho alebo dedikovaného servera vždy s najväcším úsilím, ktoré je možné za daných okolností vyvinúť, tak aby zaistil ich maximálnu dostupnost a využiteľnosti. V prípade, že Príjemca nemá objednanú a úhradu službu zálohovania dát Poskytovateľ nezodpovedá za stratu dát spôsobenú hardvérovou, softvérovou alebo inou nepredvídatelnou chybou.
 5. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť či úplne pozastaviť poskytovanie služieb, v prípade, že tým odvráti vzniku alebo zabráni trvaniu stavu, ktorý spôsobuje škodu Poskytovateľovi alebo tretím stranám (najmä, ale nie výlučne obmedzovanie ostatných užívatelov pri využívaní zdielaných atribútov a služieb a/alebo bezpecnostné rizika ako je phising). Poskytovateľ až do doby zaistenia nápravy Príjemcom neporušuje svoje povinnosti podľa cl. V, ods. 4.
 6. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť služby v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je definovaný odbornými zamestnancami Poskytovateľa, v prípade nutných technických zásahov ako sú najmä, ale nie výlučne aktualizácia software na serveroch, na ktorých sú prevádzkované virtuálne servery, pripadne aktualizácia alebo výmena a údržba infraštruktúry Poskytovateľa, ktorú využívajú dedikované aj virtuálne servery. Zákazník súhlasí že v prípade nutnosti aktualizácie niektorej časti systému (operačný systém, časti operačného systému, programové vybavenie servera) je vždy uprednostnená bezpecnost pred spätnou kompatibilitou.

VI.
Ustanovenia týkajúce sa len virtuálnych serverov

 1. Službou prenájmu virtuálneho serveru poskytuje Poskytovateľ Príjemcovi možnost využití časti výpočtových prostriedkov fyzického serveru so stanovenými atribútmi a rozsahom služieb zabezpečovaných infraštruktúrou Poskytovateľa. Atribúty sú stanovené z časti ako vyhradené pro potreby Príjemcu (výkon procesoru, velkost pamäti, diskový priestor atd.) a sčasti ako zdielané (pocty diskových operácií, sietová prevádzka a pod.), ktoré Príjemca používa zároveň s ostatnými užívatelmi. Miera možnosti využití zdielaných atribútov Príjemcu je pritom limitovaná mierou využívania zdielaných atribútov ostatnými Príjemcami. Presne špecifikácia vyhradených prostriedkov pre jednotlivé ponúkané virtuálne servery je uvedená na stránke Poskytovateľa v sekcii Virtuálne servery.
 2. Služby virtuálnych serverov zabezpečované infraštruktúrou Poskytovateľa sú vždy zdielané, pokial sa písomne nedohodnú zmluvné strany na inom riešení, pričom presne vymenujú vyhradené služby z infraštruktúry (ako je vyhradená konektivita, individuálne zálohovacie riešenie a pod.).
 3. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ žiadnym spôsobom nerucí za technické či iné problémy spôsobené prevádzkou aplikácií, ktoré si Príjemca na svoj priestor virtuálneho serveru sám umiestnil. Poskytovateľ zároveň nezaručuje funkčnosť Príjemcom dodaných aplikácii na poskytnutom priestore virtuálneho serveru. Príjemca zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, že Poskytovateľ zistí prevádzku aplikácie, ktorá ohrozuje hladký chod celého serveru Poskytovateľa, má Poskytovateľ právo okamžite zastavit prevádzku takej aplikácie, či Virtuálneho Serveru, ktorý problémy spôsobuje, až do odstránenia príciny problému Príjemcom. V prípade prerušenia prevádzky služby virtuálneho serveru Príjemca nemá nárok na akúkolvek kompenzáciu neuskutočnenej prevádzky, a Poskytovateľ môže od Príjemcu vymáhať náhradu vynaložených nákladov na odstránenie takéhoto stavu prípadne vzniknutú škodu.
 4. Poskytovateľ odovzdá Príjemcovi novozriadenú službu v plne funkcnom stave, a to vrátane všetkých aplikácii z ponuky Poskytovateľa, ktoré si Príjemca pri objednaní služby objednal. Správa aplikácii je Zákazníkovi umožnená pomocou on-line rozhrania, určeného Poskytovateľom. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že zo strany Poskytovateľa je zaručená funkčnosť celého serveru Poskytovateľa a jeho pripojení k sieti Internet. Príjemca je sám zodpovedný za správne prevedenú správu ním zvolených aplikácii v priestoru virtuálneho serveru. V prípade problémov má Príjemca nárok na prevedenie servisného zásahu reštart servera zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté Príjemcovi v dôsledku jeho neodborného zásahu do prevádzkovaných aplikácii či celého Príjemcovho virtuálneho serveru. Vady vzniknuté na HW celého serveru (a/alebo na spojovacej sieti odstráni Poskytovateľ vždy bez zbytočného odkladu tak, aby v najvyššej možnej miere zaistil neustálu prevádzku služby virtuálneho serveru Príjemcovi.

VII.
Ustanovenia týkajúce sa len dedikovaných serverov

 1. Službou prenájmu dedikovaného serveru poskytuje Poskytovateľ Príjemcovi možnost využitia výpočtových prostriedkov fyzického serveru so stanovenými atribútmi a rozsahom služieb zabezpečovaných infraštruktúrou Poskytovateľa. Atribúty sú stanovené z časti ako vyhradené.
 2. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ žiadnym spôsobom nerucí za technické či iné problémy spôsobené prevádzkou aplikácií, ktoré si Príjemca na svoj priestor dedikovaného serveru sám umiestnil. Poskytovateľ zároveň nezaručuje funkčnosť Príjemcom dodaných aplikácii na poskytnutom dedikovanom serveri. Príjemca zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, že Poskytovateľ zistí prevádzku aplikácie, ktorá ohrozuje hladký chod infraštruktúry Poskytovateľa, má Poskytovateľ právo okamžite zastavit prevádzku takej aplikácie, či dedikovaného Serveru, ktorý problémy spôsobuje, až do odstránenia príciny problému Príjemcom. V prípade prerušenia prevádzky služby dedikovaného serveru Príjemca nemá nárok na akúkolvek kompenzáciu neuskutočnenej prevádzky, a Poskytovateľ môže od Príjemcu vymáhať náhradu vynaložených nákladov na odstránenie takéhoto stavu prípadne vzniknutú škodu.
 3. Poskytovateľ odovzdá Príjemcovi novozriadenú službu v plne funkcnom stave, a to vrátane všetkých aplikácii z ponuky Poskytovateľa, si Príjemca pri objednaní služby objednal. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že zo strany Poskytovateľa je zaručená funkčnosť celého serveru co sa týka hardvérového, nie však softvérového vybavenia. Príjemca je sám zodpovedný za správne prevedenú správu ním zvolených aplikácii a operačného systému na dedikovanom serveri. V prípade problémov má Príjemca nárok na prevedenie servisného zásahu reštart servera zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté Príjemcovi v dôsledku jeho neodborného zásahu do prevádzkovaných aplikácii či celého Príjemcovho dedikovaného serveru. Vady vzniknuté na hardvéri celého serveru a/alebo na spojovacej sieti odstráni Poskytovateľ vždy bez zbytočného odkladu tak, aby v najvyššej možnej miere zaistil neustálu prevádzku služby dedikovaného serveru Príjemcovi.

VIII.
Zmena ponuky Poskytovateľa a zmena zmluvných dojednaní počas trvania Zmluvy

 1. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť aktuálnu ponuku poskytovaných Služieb vrátanie Poplatkov alebo parametrov poskytovaných Služieb (vrátane Služieb už existujúcich), a to s účinnosťou voči Príjemcovi od ďalšej splatnosti Poplatku a/alebo uhradením Poplatku po zmenení podmienok Poskytovanej Služby, pričom Príjemcovi, ktorý má uhradený Poplatok, zostávajú zachované podmienky poskytovania Služieb do splatnosti ďalšieho Poplatku v pôvodnom rozsahu. Vykonaním úhrady Poplatku v zmenenom rozsahu za poskytované Služby vyjadruje Príjemca svoj súhlas s poskytovaním Služieb podľa aktuálne platnej (teda zmenenej ponuky) pre túto službu.
 2. Poskytovateľ je oprávnený úplne, alebo čiastočne odobrať Službu zo svojej ponuky. Príjemca, ktorý Službu odobratú z ponuky Poskytovateľa využíva, má nárok na jej poskytovanie v pôvodnom rozsahu do splatnosti ďalšieho Poplatku, nie však na jej úpravy, rozšírenie, či zmeny. Poskytovateľ môže Príjemcu vyzvať k zmene Služby podľa svojej aktuálnej ponuky k určitému dátumu, po uplynutí ktorého bude poskytovanie takejto služby ukončené. O krokoch a postupoch opísaných v prvej vete tohto článku bude Poskytovateľ informovať v dostatočnom predstihu na svojej webovej stránke.
 3. Príjemca je oprávnený počas platnosti a účinnosti Zmluvy meniť Služby v rozsahu, v akom to Poskytovateľ umožnuje, a to po vzájomnej dohode a po prehodnotení zaplateného Poplatku za doterajšie Služby a požadované nové Služby. Prednostne sa však Príjemca zaväzuje požadovať zmeny poskytovaných Služieb ku dňu splatnosti ďalšieho nasledujúceho Poplatku, a to s dostatočným predstihom, aby Poskytovateľ mohol technicky vykonať zmenu využívania poskytovaných Služieb.

IX.
Platobné podmienky

 1. Príjemca sa zaväzuje zaplatit Poskytovateľovi Poplatok, a to v rozsahu a vo výške stanovenej v Kompletne vyplnenej objednávke, inak v rozsahu a vo výške uvedenej v Cenníku, ktorý je verejne dostupný na webovej stránke Poskytovateľa. Pokial nie je v objednávke, alebo v Cenníku stanovená splatnosť Poplatku, lehota splatnosti poplatku je spravidla 1x rocne dopredu.
 2. Súčasťou Potvrdenia o prijatí objednávky bude taktiež tzv. proforma faktúra znejúca na výšku Poplatku, ktorá má splatnosť 14 dní. Do 14 dní po uhradení proforma faktúry Prijímatelom Poskytovateľ vystaví a odošle Príjemcovi úctovný doklad. Zaplatením Poplatku sa rozumie pripísanie Poplatku na úcet Poskytovateľa uvedený na webovej stránke Poskytovateľa v plnej výške a so správnym variabilným symbolom. Poplatok je povinný Príjemca platit bezhotovostným prevodom v prospech jedného z úctov Poskytovateľa uvedeného na webovej stránke Poskytovateľa spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu uvedeného v proforma faktúre. Platba poštovými poukážkami sa vylucuje a prípadná úhrada prostredníctvom poštovej poukážky, zmenkou alebo šekom sa nepovažuje za uhradenie Poplatku.
 3. Poskytovateľ 14 dní pred ukončením predplateného obdobia prípadne skôr ak to vyžaduje daná služba (napr. predĺženie platnosti niektorých domén) zašle e-mailom Príjemcovi výzvu k úhrade spoločne s proforma faktúrou, ktorá je splatná 14 dní. Ustanovenia odseku 2. tohto článku sa v tomto prípade použijú primerane. V prípade že predmetom výzvy je predlžovací poplatok za doménu a nie je uhradený do 14 dní od odoslania tejto výzvy, Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za úspešný proces predlženia domény. Príjemca taktiež nemá nárok na prípadné náhrady spojené so získaním takejto domény spät do vlastníctva Príjemcu, ak bola už obsadená iným užívatelom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upravovat výšku Poplatku pocnúc splatnostou ďalšieho Poplatku. O tejto skutocnosti bude v dostatočnom predstihu informovať Príjemcu. Ustanovenia článku 5. týchto VOP platia primerane. V prípade neuhradenia poplatku do 20 dni od splatnosti ma Poskytovateľ právo odstránit všetky dáta Príjemcu so svojich zariadení.
 4. Poskytovateľ je povinný vrátit Príjemcovi Poplatok, resp. jeho pomernú cast iba v prípade, ak nemôže zabezpečiť Službu v dlžke, kvalite a parametroch daných týmito VOP a ani ako protihodnotu vrátenia zaplatenej pomernej časti Poplatku si Príjemca nevyberie inú Službu podľa jeho vlastného výberu poskytovanú Poskytovateľom v tejto výške.
 5. V prípade omeškania s uhradením Poplatku viac ako 7 dní odo dňa splatnosti Poplatku a/alebo iného financného záväzku , Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služieb až do úplného uhradenia Poplatku a/alebo iného financného záväzku s právom úctovat poplatok za opätovnú aktiváciu Služieb. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený deaktivovat aj Služby pre dlžného Príjemcu, ktoré sú upravené inou zmluvou o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti.
 6. V prípade neuhradenia Poplatku za doplnkovú službu viac ako 7 dní odo dňa splatnosti Poplatku, Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť všetky Služby k doméne, pre ktorú je doplnková služba určená. V prípade že Príjemca nemá záujem o ďalšie poskytovanie doplnkovej služby je povinný najneskôr 5 dní pred splatnostou informovať Poskytovateľa o tejto skutocnosti.
 7. Ak príjemca uhradí Poplatok v sume vyššej ako je požadovaný Poplatok Poskytovateľom, tak suma do výšky 1 Euro sa považuje za zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti vykonať úhradu v požadovanej sume a sumu do 1 Eur Poskytovateľ nevráti na účet Príjemcu. Sumu, ktorá prevyšuje 1 Eur vráti Poskytovateľ Príjemcovi na účet, z ktorého bola zaslaná do 10 pracovných dní.

X.
Spracúvanie a ochrana osobných údajov

 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú poskytované v osobitnom dokumente dostupnom na nasledovnom odkaze: https://www.exohosting.sk/ostatne/ochrana-osobnych-udajov
 2. Príjemca služby, ktorý je Podnikateľom alebo právnickou osobou využívajúcou služby na iný účel ako je podnikanie, uzatvorením zmluvy podľa čl. II ods. 5 VOP automaticky uzatvára ako prevádzkovateľ aj zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 ods. 3 GDPR (ďalej len „DPA zmluva“), v ktorej Poskytovateľ služby má postavenie sprostredkovateľa.
 3. Príjemca služby, ktorý je fyzickou osobou využívajúcou poskytované služby v režime výnimky domácich alebo osobných činností podľa čl. 2 ods. 1 písm. c) GDPR neuzatvára DPA zmluvu. V prípade, ak Príjemca služby, ktorý je fyzickou osobou vykonáva pri využívaní služieb také činnosti, ktoré z hľadiska svojho obsahu a významu presahujú podmienky pre aplikovanie výnimky domácich alebo osobných činností je povinný pred uzatvorením zmluvy podľa čl. II ods. 5 VOP informovať o tejto skutočnosti Poskytovateľa služby a uzatvoriť DPA zmluvu individuálne.
 4. DPA zmluva je každému Príjemcovi služby, ktorý je Podnikateľom prispôsobená vo vzťahu k poskytovanej službe a identifikačným údajom Podnikateľa automaticky, pričom takto individualizovaná DPA zmluva je Podnikateľovi kedykoľvek prístupná po prihlásení sa do aplikácie Control Panel.
 5. Pre odstránenie pochybností platí, že DPA zmluva sa uzatvára na diaľku elektronicky podľa čl. X ods. 2 VOP. Podnikateľ je oprávnený vyžiadať od Poskytovateľa služby DPA zmluvu aj v písomnej forme opatrenú podpisom štatutárneho orgánu Poskytovateľa služby alebo si DPA zmluvu kedykoľvek vytlačiť z aplikácie Control Panel a v spojitosti s poukazom na čl. X VOP preukázať dozornému orgánu platné uzatvorenie DPA zmluvy.
 6. Vzor DPA zmluvy, ktorá bude uzatvorená medzi Podnikateľom a Poskytovateľom služby je dostupný prostredníctvom URL odkazu integrovaného do čl. X ods. 2 VOP a Podnikateľ je povinný sa s ním oboznámiť pred uzatvorením zmluvy podľa čl. II ods. 5 VOP.
 7. Poskytovateľ služby má právo DPA zmluvu jednostranne zmeniť alebo doplniť bez vplyvu na platnosť jej uzatvorenia, pokiaľ nejde o podstatné zmeny a je zachovaný súlad s požiadavkami čl. 28 ods. 3 GDPR. Príjemca služby má právo voči takýmto zmenám namietať alebo bez udania dôvodu odstúpiť od (hlavnej) zmluvy alebo od časti zmluvy, ktorá upravuje poskytovanie dotknutej služby.

XI.
Alternatívne riešenie sporov

 1. Ak sa Príjemca domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva alebo nie je spokojný so spôsobom, akým Poskytovateľ vyriešil jeho reklamáciu, je oprávnený obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, a to akýmkoľvek spôsobom (písomne, prostredníctvom elektronickej pošty – email, alebo aj telefonicky). Poskytovateľ sa zaväzuje žiadosti o nápravu bezodkladne vyhovieť, pokiaľ ju vyhodnotí ako oprávnenú, inak upovedomí Príjemcu o vyhodnotení žiadosti o nápravu ako o nedôvodnej.
 2. Ak Poskytovateľ odpovie zamietavo na žiadosť o nápravu uvedenú v bode 1 tohto článku alebo z akýchkoľvek dôvodov na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Príjemcom, v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ARSS“) Príjemca má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 3. Príslušným štátnym orgánom, ktorý má v kompetencii v zmysle Zákona o ARSS aj alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese:

  Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS
  Prievozská 32, poštový priečinok 29
  827 99 Bratislava

  a/alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk.
 4. Príjemca sa môže obrátiť aj na inú oprávnenú právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, pričom zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva; ku dňu 1.2.2016 je zoznam subjektov dostupný tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
 5. Príjemca má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 6. Príjemca môže taktiež na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line Online dispute resolution, ktorá je ku dňu 1.2.2016 dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 7. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ktorý Príjemca podá subjektu podľa svojho výberu (SOI alebo právnická osoba/záujmové združenie zapísaná v zozname Ministerstvom hospodárstva SR, prípadne európska platforma Online dispute resolution) obsahovať:
  1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Poskytovateľa,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa Príjemca ako spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa Príjemca ako spotrebiteľ obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o ARSS.
 8. Na podanie návrhu môže Príjemca využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s a na webovom sídle každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy z tejto Zmluvy sa spravujú ustanoveniami zák. c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je uzavretá ako nepomenovaná zmluva podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom v súlade s ustanoveniami § 263 Obchodného zákonníka v prípade kolízie dispozitívnych ustanovení Obchodného zákonníka s ustanoveniami tejto Zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy a týchto VOP. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a VOP platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by bol Príjemca cudzincom, alebo ak by sa Služby poskytovali na územie iného štátu.
 2. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Poskytovateľ oznamuje zmenu VOP na svoje webovej stránke, pričom zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie o zmene VOP sa považuje za doručené Príjemcovi pätnástym dňom odo dňa zverejnenia nových VOP na webovej stránke Poskytovateľa.
 3. Neoddelitelnú súčasť tejto Zmluvy tvoria: Kompletne vyplnená objednávka, tieto VOP a Cenník.
 4. Poskytovateľ je oprávnený poskytovat zľavy na služby alebo domény podľa svojho uváženia, prípadne ich poskytnúť v rámci marketingovej akcie zadarmo. Na zľavu alebo doménu a/alebo službu nie je právny nárok a nie je možné ich vymáhať súdnou cestou. Jednotlivé akcie nie je možné kombinovat s ďalšími akciami a doplnkovými zľavami. Všetky zľavy sa uplatňujú z platných cenníkových cien.
 5. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že po odstúpení od Zmluvy spôsobujúcom jej zánik, zostáva zachovaná platnosť a účinnosť ustanovení týkajúcich sa Poplatkov a sankcií. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že nie sú povinné vrátit si plnenia poskytnuté pred zánikom Zmluvy.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia prebieha výlučne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty. Za týmto účelom Príjemca v plnom rozsahu zodpovedá za funkčnosť svojej schránky elektronickej pošty uvedenej v Kompletne vyplnenej objednávke. Všetky informácie, ktorých odoslanie preukáže v prípade sporu Poskytovateľ, sa považujú za riadne doručené, a to pocnúc piatym dňom odo dňa odoslania takejto informácie.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ má právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti Príjemcu aj v prípade, ak sa na toto porušenie vzťahuje zmluvná pokuta, aj presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že zavinenie Príjemcu nemá vplyv na jeho povinnost zaplatit v tejto Zmluve dojednanú zmluvnú pokutu.
 8. Zmluvné strany sa podľa ustanovenia § 263 Obchodného zákonníka dohodli na vylúčení pôsobnosti § 385 Obchodného zákonníka.
 9. Ustanovenie platné pre Podnikateľov: Zmluvné strany sa podľa ustanovenia § 5 ods. 7 Zákona o elektronickom obchode dohodli na vylúčení pôsobnosti ustanovení § 5 odsekov 3 až 6 Zákona o elektronickom obchode.
 10. V zmysle § 263 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že odchylne od ustanovenia § 330 Obchodného zákonníka je Poskytovateľ oprávnený v prípade, ak Príjemcom poskytnuté plnenie nestací na splnenie všetkých resp. celého splatného záväzku Príjemcu, určiť, ktorý záväzok resp. jeho cast je Príjemcom splnená. Ak Poskytovateľ nerozhodne odlišne, platí, že akékolvek plnenie obdržané v rámci tejto Zmluvy Poskytovateľom sa použije na uspokojenie jeho pohľadávok v nasledovnom poradí: 1. akékolvek náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, 2. úroky z omeškania, 3. zmluvné pokuty a náhrada škody, 4. istina pohľadávky.
 11. Príjemca odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky tejto Zmluvy v súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasuje Poskytovateľovi predĺženie premlčacej lehoty všetkých práv a nárokov Poskytovateľa z tejto Zmluvy na dobu 10 rokov od doby, kedy zacne plynút.
 12. Príjemca, jeho právny nástupca, dedič alebo zákonný zástupca a pod., je povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu zmenu všetkých dôležitých údajov o svojej osobe, najmä však zmenu adresy sídla, miesta podnikania alebo bydliska, zmenu štatutárneho zástupcu,kontaktného e-mailu, kontaktného telefónneho čísla , rozhodnutie o jeho zrušení, jeho splynutie s inou spoločnosťou, vstup do likvidácie, úpadok, začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania alebo ukončenia podnikania a pod.. V prípade zrušenia spoločnosti (Príjemcu) alebo vstupu spoločnosti (Príjemcu) do likvidácie, alebo v prípade ak je Príjemca v úpadku, alebo bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, alebo bolo vyhlásené konkurzné konanie na majetok Príjemcu, alebo v prípade ak Príjemca ukončí podnikanie, alebo u fyzickej osoby pri úmrtí, alebo strate spôsobilosti a pod., dochádza k predčasnému ukončeniu Zmluvy s okamžitou účinnosťou a financné vyrovnanie sa uskutoční s právoplatnými dedičmi, ktorí si k tomuto uplatnia nárok.
 13. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy a týchto VOP sú im jasné, určité a zrozumitelné a zaväzujú sa ich plnit. VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Všetky Zmluvy, ako aj iné dohody, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb zo strany Poskytovateľa, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou týchto VOP a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti a účinnosti týchto VOP riadia týmito VOP a považujú sa za Zmluvu podľa týchto VOP.
 14. Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pre znením VOP vyhotovených v akomkoľvek inom jazyku.
 15. Príjemca odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky týmto potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.
 16. Definícia obsahu slov a slovných spojení začínajúcich v texte tejto zmluvy a vo VOP velkým písmenom je definovaná v článku I. VOP
 17. Tieto VOP v plnom rozsahu nahradzujú doteraz platné a účinné VOP. Tieto VOP boli zverejnené na webovej stránke www.exohosting.sk a nadobúdajú platnosť a účinnosť 18.8.2021


Súhlasím s všeobecnými podmienkami ochrany osobných údajov
PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. so sídlom Mlynské Nivy 52B, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 05, IČO: 36 485 161, registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 120490/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“) a spoločnosti EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. Jašíkova 1536/10, 149 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 289 77 939 registrácia: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka: 157349 (ďalej spolu s Prevádzkovateľom len ako „Spoloční prevádzkovatelia“).

V našej skupine spoločností pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer alebo DPO), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

E-mail: dpo@exotechnologies.sk
Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba, EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Mlynské Nivy 52B, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 05, IČO: 36 485 161

Na základe dohody Spoločných prevádzkovateľov podľa čl. 28 GDPR je možné využiť vyššie uvedené kontaktné údaje ako jednotné kontaktné miesto pre všetky žiadosti dotknutých osôb. Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje ako prevádzkovateľ, príp. ako Spoloční prevádzkovatelia. Zároveň vysvetľujeme, v ktorých prípadoch vystupujeme ako sprostredkovateľ našich klientov, ktorí ako samostatní prevádzkovatelia využívajú naše webhostingové služieb a v ktorých prípadoch spracúvame osobné údaje na vlastné účely ako prevádzkovateľ, resp. spoloční prevádzkovatelia s našou sesterskou spoločnosťou.

Typicky spracúvame osobné údaje najmä pri uchovávaní dát klientov našich webhostingových služieb, pričom bez toho, aby si klient objednal špecifické doplnkové služby k takýmto dátam obsahujúcim osobné údaje nijako nepristupujeme, neoboznamujeme sa s ich obsahom a ani ich nevyužívame na žiadne vlastné účely spracúvania osobných údajov.

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov na naše vlastné účely, čo zabezpečujeme ako prevádzkovateľ, resp. ako Spoloční prevádzkovatelia, ide najmä o našich zamestnancov alebo o zamestnancov našich obchodných partnerov, klientov alebo dodávateľov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli úplne akejkoľvek informácii uvedenej v týchto podmienkach neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • Po poskytovať naše služby a produkty a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb;
 • efektívne riadiť naše ľudské zdroje;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť naše oprávnené záujmy.

Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Na základe dohody spoločných prevádzkovateľov uzatvorenej podľa čl. 26 GDPR informujeme dotknuté osoby, že pri niektorých účeloch môžeme spracúvať osobné údaje aj ako Spoloční prevádzkovatelia:

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ Bližšie vysvetlenie
Poskytovanie webhostingových a doplnkových služieb Právny základ podľa čl. 6 GDPR má vždy náš klient ako samostatný prevádzkovateľ. My spracúvame osobné údaje vždy len na základe zmluvy s klientom podľa čl. 28 GDPR. Ak Ak pri poskytovaní výpočtovej kapacity a úložiska virtuálnych serverov a doplnkových služieb správy serverov klienta, emailovom hostingu, webhostingu, registrovaní domén, vybavovaní SSL certifikátov a poskytovaní nástrojov na editovanie a pridávanie obsahu na klientove webstránky dochádza k spracúvaniu osobných údajov realizujeme to vždy v mene našich klientov ako ich sprostredkovateľ. Spravidla osobné údaje len uchovávame a zabezpečujeme ich technickú dostupnosť, pričom bez bližších pokynov alebo objednania doplnkových služieb od našich klientov s nimi nevykonávame žiadne ďalšie spracovateľské operácie. O účeloch a právnych základoch tohto spracúvania sú povinné informovať dotknuté osoby naši klienti ako samostatní prevádzkovatelia.
Uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov Zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Pri uzatváraní a plnení zmluvných vzťahov s rôznymi fyzickými aj právnickými osobami potrebujeme nevyhnutne spracúvať aj osobné údaje, čo prakticky zahŕňa najmä: (i) prihlasovanie a využívanie klientskej zóny integrovanej do našej webstránky, (ii) využívanie e-ticketovacieho systému, zákazníckej linky a live chatu pri zákazníckej podpore, (iii) využívanie control panelu pri zmene nastavení, editovaní vlastných údajov, objednávaní doplnkových služieb a prezeraní prehľadov v klientskej zóne, (iv) poskytovanie osobných údajov poskytovateľom elektronických platobných služieb, (v) vytváranie databázy účastníkov reseller programu a sledovanie konverzií spojených s vyplácaním provízie, (vi) spoluprácu s partnermi sprostredkúvajúcimi naše webhostingové služby pod vlastným obchodným menom, (viii) spoluprácu s našou sesterskou firmou v Českej republike spojenú s potrebou zdieľania osobných údajov o našich zamestnancoch, klientoch, dodávateľoch, obchodných partneroch a ich pracovníkoch, (viii) zasielanie emailov a SMS zákazníkom s rôznymi upomienkami alebo upozorneniami servisnej povahy týkajúcich sa plnenia zmluvných vzťahov, (ix) akékoľvek iné spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre uzatváranie, zmeny a plnenie zmluvných vzťahov. Ak je v kontexte vyššie definovaných súborov spracovateľských činností nevyhnutné pri uzatváraní a plnení zmluvných vzťahov spracúvať aj osobné údaje fyzických osôb, ktoré s nami priamo neuzatvorili zmluvný vzťah ako zmluvná strana, považujeme takéto spracúvanie za náš oprávnený záujem. Zdieľanie údajov v rámci našej skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely tiež považujeme za náš oprávnený záujem. Toto spracúvanie vykonávame ako Prevádzkovateľ alebo aj ako Spoloční prevádzkovatelia.
Personálne a mzdové účely Zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) a súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR Pri týchto účeloch spracúvania ide o bežnú agendu zamestnávateľa, čo zahŕňa najmä: (i) plnenie rôznych zákonných povinností zamestnávateľa spojených s vyplácaním miezd, odvodov, dodržiavaním BOZP predpisov, uchovaním údajov o bývalých zamestnancoch a iných povinností v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, (ii) organizovanie teambuildingov a zverejňovanie fotografií zamestnancov s ich súhlasom na sociálnej sieti, (iii) využívanie komunikačných platforiem na internú pracovnú komunikáciu pri plnení pracovných úloh (napr. Slack). Toto spracúvanie vykonávame len ako Prevádzkovateľ.
Plnenie rôznych zákonných povinností Zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Pri vykonávaní našej podnikateľskej činnosti sme povinní často spracúvať aj osobné údaje, čo zahŕňa najmä: (i) vedenie účtovníctva a plnenie daňových povinností, (ii) vybavovanie reklamácii spotrebiteľov, (iii) vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR, (iv) používanie e-schránky na komunikáciu s orgánmi verejnej moci a pod. Toto spracúvanie môžeme vykonávať ako Prevádzkovateľ.
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR V niektorých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK). Takéto spracúvanie zahŕňa typickú agendu právneho oddelenia vrátane, komunikácie alebo súčinnosti s orgánmi verejnej moci, uplatňovaním práv v správnych a iných konaniach, odpovedaním na žiadosti dotknutých osôb, prípravou, kontrolou a uchovávaním zmlúv, zabezpečovaním a uchovávaním osobných údajov v dôkazoch potrebných na obhajovanie, uplatňovanie a preukazovanie našich práv a právnych nárokov. Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov považujeme za náš oprávnený záujem. Toto spracúvanie môžeme vykonávať ako Prevádzkovateľ alebo aj ako Spoloční prevádzkovatelia.
Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre dosahovanie primeranej bezpečnosti spracúvania osobných údajov v IT systémoch, čo zahŕňa najmä: i) získavanie a uchovávanie osobných údajov v rámci bezpečnostných logov; ii) analýzu a využívanie logov, vrátane možnosti ich poskytovania OČTK, NBÚ alebo poskytovateľom internetového pripojenia s cieľom identifikovať páchateľov kybernetickej kriminality; iii) zálohovanie údajov, vrátane osobných údajov podľa interných postupov; iv) využívanie rôznych monitorovacích nástrojov na sledovanie bezpečnosti sieťovej prevádzky, elektronickej komunikácie a paketov (napr. anti-spam filtre, WAF – web application firewall); v) využívanie black listov nebezpečných IP adries alebo IP adries so zlou reputáciou zneužívaných pri distribuovaných útokoch pre blokovanie prístupov k online službám; vi) autentizácia používateľov a zmeny bezpečnostných nastavení (napr. obnovy, resety prístupových hesiel); vii) blokovanie žiadostí o prístup k službám v prípade podozrení na možnosť útoku typu „brute force“ ; viii) manažment bezpečnostných incidentov a oznamovanie porušení ochrany osobných údajov; ix) participácia na výkone bezpečnostných auditov; x) akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré budú prijaté s cieľom zvyšovania IT bezpečnosti a ochrany pred kybernetickými útokmi s ohľadom na dynamiku zmien v sledovaných rizikách pôsobiacich na Prevádzkovateľa. . Toto spracúvanie môžeme vykonávať ako Prevádzkovateľ alebo aj ako Spoloční prevádzkovatelia. Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov považujeme za náš oprávnený záujem.
Marketingové a PR účely Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR Ide o spracúvanie osobných údajov, ktorým sledujeme podporu predaja našich služieb a zvyšovanie povedomia o našich aktivitách v online prostredí, čo zahŕňa najmä: (i) cielenie a personalizáciu obsahu reklamy cez marketingovú analytiku a cookies tretích strán umiestnených do našich webov alebo „fan pageov“ alebo platené kampane na sociálnych sieťach, (ii) vytváranie a administrácia našich profilov zriadených na sociálnych sieťach Facebook / Instagram, YoutTube, LiknedIn a komunikácia s našim publikom (fanúšikmi, sledovateľmi, záujemcami o náš obsah), ktorí tieto siete využívajú, (iii) využívanie RSS technológie na odber noviniek publikovaných na našich weboch, (iv) využívanie live chatu nad rámec zákazníckej podpory alebo uzatvárania zmluvného vzťahu s klientom, (v) využívanie dát získaných interakciami návštevníkov webstránky so zásuvnými modulmi (plug in) tretích strán integrovaných do našej webstránky, (iv) zverejňovanie osobných údajov v rámci referencií spokojných zákazníkov na webstránke. Cielenie a personalizáciu reklamy, priamy marketing a zvyšovanie povedomia v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem. Toto spracúvanie môžeme vykonávať ako Prevádzkovateľ alebo aj ako Spoloční prevádzkovatelia.
Štatistické účely Právne základy pôvodných účelov v spojitosti s recitálom 50 a čl. 89 GDPR. V súlade podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame osobné údaje získané na vyššie uvedené účely ana základe vyššie uvedených právnych základov aj na štatistické účely. Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované / anonymné informácie (ako napr. koľko máme zákazníkov alebo ekonomické štatistiky. Toto spracúvanie môžeme vykonávať ako Prevádzkovateľ alebo aj ako Spoloční prevádzkovatelia.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými zamestnancami našej spoločnosti alebo preverenými tretími stranami. Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci môžu mať zriadený prístup k osobným údajom, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovnými kategóriám príjemcov osobných údajov:

 • Našej českej sesterskej spoločnosti, s ktorou sme v postavení spoločného prevádzkovateľa na základe dohody podľa čl. 26 GDPR;
 • Poskytovateľom služieb registrácie nadnárodných a národných zahraničných domén;
 • Poskytovateľom SSL certifikátov;
 • Poskytovateľom elektronických platobných služieb a bankám poskytujúcim platobné brány integrované do našej webstránky;
 • Prevádzkovateľom sociálnych sietí a sociálnych médií Facebook, Instagram, Youtube, , Twitter;
 • Poskytovateľom dátovej analytiky a zostavovateľom štatistických reportov (napr. Google Analytics,)
 • Poskytovateľom softvérového vybavenia a cloudových služieb (napr. Slack);
 • Našim sub-sprostredkovateľom, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní našich webhostingových a doplnkových služieb koncovému zákazníkovi;
 • Klientom našich webhostingových služieb a doplnkových služieb;
 • Prevádzkovateľovi ústredného portálu verejnej správy (NASES) pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci;
 • Našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, audítorom);
 • Mzdovým a účtovným spoločnostiam;
 • Poskytovateľom služieb hybridnej pošty pri vytváraní a zabezpečovaní zasielania faktúr v písomnej forme;
 • Živnostníkom poskytujúcim administratívne podporu a služby;
 • Sociálnej poisťovni, dôchodcovským správcovským spoločnostiam, doplnkovým dôchodcovským spoločnostiam, zdravotným poisťovniam, bankám;
 • Advokátom, exekútorom, notárom, znalcom, úradným prekladateľom, tlmočníkom, prípadne stavovským organizáciám združujúcim takéto osoby;
 • Poštovým doručovateľom a kuriérskym službám;
 • Zamestnancom vyššie uvedených osôb.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál našej spoločnosti) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o bližšie a aktuálne informácie o našich sprostredkovateľoch kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu (DPO).

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí z našich sub-dodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany, avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ alebo EHP sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bola zrušená platnosť mechanizmu EU-US Privacy Shield, na prenosy údajov našim subdodávateľom v USA používame štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou. V našich podmienkach konkrétne môže dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: i) prevádzkovateľov sociálnych sietí (Facebook, Instagram, LinekedIN atď.), ii) Poskytovateľom dátovej analytiky a zostavovateľom štatistických reportov (napr. Google Analytics, , iii) poskytovateľom softvérového vybavenia a cloudových služieb (napr. Slack); iv) poskytovatelia elektronických platobných služieb (PayPal). Zároveň pri registrovaní domén môže dochádzať aj k cezhraničným prenosom do Kanady v súlade s príslušným rozhodnutím Komisie o primeranosti.

Dodávateľ Podmienky ochrany súkromia Primerané záruky podľa čl. 46 GDPR
Google https://policies.google.com/privacy?hl=en- https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/
Facebook https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Twitter https://twitter.com/en/privacy https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html
Slack https://slack.com/intl/en-sk/privacy-policy https://slack.com/intl/en-sk/terms-of-service/data-processing
PayPal https://www.paypal.com/va/webapps/mpp/ua/privacy-full https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/bcr?locale.x=en_IE
Youtube https://policies.google.com/privacy?hl=en-US https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Chceli by sme Vás tiež upozorniť, že v prípadoch, ak máte záujem o registráciu domén v tretích krajinách nezabezpečujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov môžeme využívať služby externých registrátorov domén ako je napr. Gransy alebo Key-Systems, ktoré majú samostatné zmluvné vzťahy s národnými správcami domén v tretích krajinách, v ktorých máte záujem o registráciu domény. V týchto prípadoch môže následne zo strany spolupracujúcich registrátorov domén dochádzať k prenosu osobných údajov nevyhnutných pre registráciu domény národným správcom usídleným v tretej krajine. Takýto limitovaný cezhraničný prenos osobných údajov podlieha výnimkám pre osobitné situácie podľa čl. 49 ods. 1 písm. písm. c) GDPR, pretože je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie zmluvných vzťahov medzi Vami (prevádzkovateľom) a inou spravidla právnickou osobou. Nie je vylúčené ani, že v individuálnych prípadoch môžu mať externí registrátori domén uzatvorené štandardné zmluvné doložky s národnými správcami domén v tretích krajinách, o čom by však mali informovať samostatne, pričom my nedisponujeme bližšími informáciami.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej skupinovej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.
Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel Všeobecná doba uchovávania osobných údajov
Poskytovanie webhostingových a doplnkových služieb Počas trvania zmluvného vzťahu s klientom alebo do vydania klientovho pokynu na vymazanie osobných údajov. V prípade, ak klient nepožaduje inak, tak pri ukončení zmluvného vzťahu klienta informujeme o ponechaní kratšej ochrannej doby 20-30 dní na to, aby mohol svoje údaje pohodlne a bezpečne migrovať k inému poskytovateľovi webhostingových služieb alebo si ich inak zabezpečil – následne všetky klientove údaje spracúvané pri poskytovaní našich služieb vymažeme.
Uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov Počas trvania príslušného zmluvného vzťahu, údaje z e-ticketovacieho systému týkajúce sa poskytovania podpory zákazníkom vymazávame najmenej raz ročne, čím nie je dotknutá možnosť uchovávať konkrétne údaje na iné zlučiteľné účely.
Personálne a mzdové účely Počas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov (spravidla 10 rokov po ukončení pracovného pomeru). Niektoré dokumenty v osobnom spise zamestnanca uchovávame až 70 rokov od narodenia zamestnanca. Fotografie zamestnancov spracúvame do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
Plnenie rôznych zákonných povinností Do splnenie zákonnej povinnosti a uplynutia retenčnej lehoty upravenej v internej politike (napr. 10 rokov nasledujúcich po roku od vzniku účtovného dokladu).
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov Do riadneho uplatnenia práva, resp. právneho nároku alebo do zániku právneho nároku (napr. do meritórneho ukončenia právnej veci alebo do uplynutia premlčacej alebo prekluzívnej lehoty plynúcej na uplatnenie práva Prevádzkovateľa alebo voči Prevádzkovateľovi).
Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov Kontinuálne počas poskytovania niektorých služieb Prevádzkovateľa alebo počas trvania prístupových práv používateľa interného IT systému. Nepotrebné údaje sa vymazávajú pravidelne minimálne raz ročne.
Marketingové a PR účely Do odvolania súhlasu alebo do podania námietky voči spracúvaniu, príp. do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo do vybavenia žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov. Správy prijaté a odoslané prostredníctvom sociálnych sietí štandardne mažeme raz za rok.
Štatistické účely Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania, spravidla nie dlhšie než do vytvorenia potrebnej štatistiky.

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie Vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr.:

 • využívaním našich služieb a nástrojov, ktoré sme vyvinuli pre lepšiu komunikáciu a zákaznícky servis (napr. live chat, e-tickety, control panel, klientska zóna webstránky);
 • využívaním našich webstránok a prihlasovaním sa do zákazníckej zóny
 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;
 • komunikáciou s Vami emailom, telefonicky, či osobne;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;

Máte povinnosť nám Vaše osobné údaje poskytnúť?

Vo väčšine prípadov je poskytnutie Vašich osobných údajov výlučne dobrovoľné.

V prípade ak ste úspešný uchádzač o zamestnanie, s ktorým ideme uzatvoriť pracovný pomer, tak poskytnutie Vašich osobných údajov je potrebné pre splnenie viacerých povinností zamestnávateľa a zároveň je aj požiadavkou pre uzatvorenie pracovnej zmluvy. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť uzatvoriť pracovný pomer.

Vaše osobné údaje však môžeme tiež získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo riadnemu plneniu zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Ako Prevádzkovateľ, resp. Spoloční prevádzkovatelia získavame vo väčšine prípadov osobné údaje vždy priamo od dotknutej osoby, takže v tejto časti nie sme povinní poskytovať informácie o tom aké kategórie osobných údajov sú týmto dotknuté.

Z dôvodu snahy o vysokú mieru transparentnosti uvádzame, že ako Prevádzkovateľ, príp. Spoloční prevádzkovatelia spracúvame prevažne bežné kategórie osobných údajov, ktoré zahŕňajú základné identifikačné a kontaktné údaje našich zamestnancov, zákazníkov, obchodných partnerov, dodávateľov, resp. ich zamestnancov alebo iných osôb poverených konať v ich mene. Ako Prevádzkovateľ tiež spracúvame rôzne digitálne identifikátory (napr. cookies, pixely, SDK, IP adresy) a prevádzkové záznamy (napr. logy, pakety sieťovej prevádzky). V limitovanej miere môže teoreticky dochádzať aj k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov najmä pri našich zamestnancoch alebo pri uplatňovaní a obhajovaní našich právnych nárokov. Údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy alebo priestupky nespracúvame. Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame ako sprostredkovateľ závisia od činností a rozhodnutí našich klientov, ktorí si objednávajú naše webhostingové služby. Niekedy môžeme overovať pravdivosť a aktuálnosť získaných identifikačných osobných údajov ich porovnaním vo verejných registroch (napr. obchodný register, živnostenský register pri uzatváraní zmlúv)

Vyššie uvedené platí, aj v prípadoch, ak by došlo k získaniu osobných údajov o dotknutej osobe nepriamo z iného zdroja. Takýmto zdrojom osobných údajov bude pravdepodobne vždy Váš zamestnávateľ, príp. klient našich webhostingových služieb, náš dodávateľ alebo obchodný partner alebo obchodný / živnostenský register.

Prevádzkovateľ má tiež niekoľko zdrojov, ktoré generujú nebezpečné IP adresy, ktoré bývajú zapojené do kybernetických útokov. Napr. ide o zakúpené databázy zo zdrojov www.udger.comwww.udger.com, www.malware.expert/srbl, www.invaluement.com, ktoré vytvárajú databázy nebezpečných IP adries vlastnou činnosťou (napr. vytváraním „honey pots“) alebo ide o voľne dostupné blacklisty vytvárané komunitou ľudí s bezpečnostným povedomím a nástrojmi (www.blocklist.de). Okrem toho Prevádzkovateľ obohacuje black listy IP adries aj z poznatkov z vlastnej činnosti a monitorovacích aktivít, príp. aj na základe reportov od zákazníkov webhostingových služieb, keď oznámia, že im bol doručený nebezpečný spam alebo sa útočilo na ich web stránky. Prevádzkovateľ tiež môže spracúvať aj výhradne zákaznícke zoznamy black listov IP adries, keď zákazník webhostingovej služby môže zakázať príjem emailov z definovaných IP adries, čo však realizuje v mene zákazníkov ako sprostredkovateľ. Aj keď sme toho názoru, že v tomto prípade IP adresy nespracúvame ako osobné údaje informujeme o tom z dôvodu snahy o vysokú mieru transparentnosti.

Osobné údaje, ktoré klienti webhostingových služieb spracúvajú ako prevádzkovatelia na vlastné účely nikdy nespracúvame ako Prevádzkovateľ, resp. Spoloční prevádzkovatelia na naše vlastné účely.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

„Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. “

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad záujmami, právami a slobodamidotknutých osôb.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20;
 • Právo namietať podľa článku 21 GDPR, ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe oprávneného záujmu, verejného záujmu alebo ak ide o účely priameho marketingu, a to vrátane profilovania;
 • Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR.

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie „Control panel“, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou nižšie uvedeného dodatočného vyhlásenia (všetky informácie sú dobrovoľné) a / alebo nás kontaktujte cez naše kontaktné údaje:

Doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov
Vaše meno a priezvisko:
Kontaktné údaje:
Relevantný účel spracúvania: Prosím uveďte, akého účelu spracúvania sa Vaša žiadosť týka.
Kontext resp. vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou: Prosím uveďte, či ste náš zamestnanec, obchodný partner, záujemca o zamestnanie a pod.
Charakter Vašej opravy: Prosím vysvetlite, či žiadate opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.
Súvislosti Vašej žiadosti o opravu: Prosím vysvetlite, prečo sa domnievate, že spracúvame Vaše nesprávne alebo neúplne osobné údaje.
Oprava: Prosím uveďte, ktoré konkrétne osobné údaje požadujete opraviť alebo doplniť.

Toto doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov nám zašlite na /dpo@exotechnologies.sk/

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame nemá charakter automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnym alebo podobným účinkom na dotknutú osobu. Napriek tomu pri niektorých spracovateľských operáciách súvisiacich s bezpečnosouť osobných údajov a IT systémov používame postupy, ktoré môžu mať charakter profilovania s prvkami individuálneho automatizovaného rozhodovania v zmysle čl. 22 GDPR. Použité postupy zahŕňajú softvérové prostriedky, ktoré monitorujú a sledujú bezpečnosť sieťovej prevádzky, elektronickej komunikácie a paketov (napr. anti-spam filtre, WAF – web application firewall) alebo blokujú žiadosti o prístup k službám v prípade podozrenia z útokov typu „bruce force“. Zároveň na blokovanie prístupu k našim službám využívame rôzne black listy, ktoré nás informujú o nebezpečných IP adresách alebo IP adresách so zlou reputáciou zneužívaných pri distribuovaných útokoch. Ak by sme vyššie uvedené typy spracúvania nevykonávali, nebolo by možné zabrániť priamym kybernetickým útokom na naše softvéry a webstránky v našej správe alebo začatiu poskytovania našich služieb neexistujúcim zákazníkom alebo útočníkom, ktorí sa vydávajú za potencionálnych zákazníkov. Následkom tohto spracúvania môže byť dočasné obmedzenie možnosti prihlásiť sa do našej klientskej zóny a obmedzenie dostupnosti nástrojov na správu našich webhostingových služieb (napr. control panel). Ak by k tomu došlo neopodstatnene, kontaktujte prosím našu zákaznícku linku alebo zodpovednú osobu.

Aj keď sme toho názoru, že nejde o plnohodnotné automatizované individuálne rozhodovanie nad rámec našich zákonných povinností priznávame dotknutej osobe vo vzťahu k vyššie vysvetlenému spracúvaniu osobných údajov právo na ľudský zásah zo strany Prevádzkovateľa, právo vyjadriť svoje stanovisko a právo napadnúť rozhodnutie o dočasnom zablokovaní prístupu k našim službám, resp. do zákazníckej zóny.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky a/alebo služby iných poskytovateľov (napr. referencie) Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, či služieb iných poskytovateľov, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach aj keď by ste na ne dostali cez odkaz umiestnený na našom webe.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie vid napr. komunikácia s platobnou bránou. Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít umiestnených v datacentrách umiestnených v Slovenskej republike a v Českej republike. V prípade použitia analytický nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. Aj napriek tomu nebude dochádzať k spracúvaniu cookies pokiaľ nám to výslovne nedovolíte udelením vedomého súhlasu pri prvej návšteve našej webstránky odkliknutím „opt in“ súhlasu s cookies. Naše webové stránky priamo ukladajú do súboru cookies informáciu o trvalom skrytí lišty s oznamom o používaní súborov cookies po prejavení súhlasu návštevníka.
Okrem toho používame na www.exohosting.sk aj tzv. „session cookies“, ktoré obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú, t.j. sú funkčné len počas spojenia Vášho prehliadača s našou webstránkou. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať a tzv. „funkčné cookies“, ktoré umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje návštevníka stránky, zaistiť bezpečnosť po prihlásení alebo zúčastniť sa súťaží zverejnených na stránke. Okrem toho používajú súbory cookies nástroje tretích strán, ktoré sú našich webových stránkach implementované a slúžia hlavne na podporu našich marketingových, štatistických a analytických aktivít umožňujúcich nám prevádzkovať modernú webstránku. Konkrétne používame najmä nasledujúce cookies:

Názov cookies Účel používania Poskytovateľ Doba používania Typ
LaSID Umožňuje webstránke rozpoznať návštevníka pre optimalizovanie funkcionality live chatu integrovaného do webstránky. www.exohosting.sk Počas doby spojenia HTTP
LaVisitorNew Tento cookie nám umožňuje spočítať koľkokrát bola naša webstránka navštívená odlišnými návštevníkmi prideľovaním ID každému návštevníkov, takže sa nemusí žiadny návštevník registrovať druhý krát. www.exohosting.sk 1 deň HTTP
LaVisitorId Umožňuje návštevníka identifikovať naprieč návštevami a zariadeniami. Toto umožňuje zobraziť návštevníkovi relevantnú reklamu v rámci remarketingových systémov tretích strán, ktoré uľahčujú ponúkanie cien pre inzerentov v reálnom čase. www.exohosting.sk Počas doby spojenia HTTP
_ga Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky. Google Analytics 2 roky HTTP
_gat Používa sa na zrýchlenie výpočtov na strane Google Analytics. Slúži na spracúvanie štatistických údajov o používaní našej webstránky. Google Analytics 1 deň HTTP
_gid Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky. Google Analytics 1 deň HTTP
collect Používa sa na zasielanie údajov do služby Google Analytics o používateľovom zariadení a správaní na našom webe, pričom sleduje používateľa cez zariadenia a marketingové kanály. Google Analytics Počas doby spojenia Pixel
ads/ga-audiences Používa Google AdWords na opätovné oslovenie návštevníkov, u ktorých je pravdepodobné, že sa môžu stať zákazníkom na základe online správanie návštevníkov na našich webových stránkach. wGoogle Počas doby spojenia Pixel
_fbp Používa ich Facebook na zobrazovanie reklamy a marketingových ponúk tretích strán. Facebook 3 mesiace HTTP
fr Používa ich Facebook na zobrazovanie reklamy a marketingových ponúk tretích strán Facebook 3 mesiace HTTP
tr Používa ich Facebook na zobrazovanie reklamy a marketingových ponúk tretích strán Facebook Počas doby spojenia Pixel
IDE Používa ich Google Double Click na registráciu a hlásenie akcií používateľa webových stránok po prezeraní alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta na účely merania účinnosti reklamy a na predstavenie cielených reklám používateľovi. Google /Doublclick 1 rok HTTP
pagead/1p-user-list/# Sleduje, či používateľ prejavil záujem o konkrétne produkty alebo udalosti na viacerých webových stránkach, a zisťuje, ako sa používateľ pohybuje medzi stránkami. Používa sa na meranie reklamného úsilia a uľahčuje platbu poplatkov za sprostredkovanie medzi webovými Google Počas doby spojenia Pixel
Test_cookie Používa sa na kontrolu, či používateľov prehliadač podporuje cookies Google / Doubleclick 1 deň HTTP

Google Analytics

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto Funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie.

Prevádzkovateľ, príp. Spoloční prevádzkovatelia pri využívaní Google Analytics nespracúvajú žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok Planeat je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky Planeat a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve našej webovej stránky.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIN, Twitter) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb, ktoré môžeme využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí a pri správe našich profilov, ktoré máme zriadené na sociálnych sieťach.

Facebook a Instagram

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Prevádzkovateľ Vás upozorňuje, že pri využívaní nášho webu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Radi by sme Vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Irelend Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ - správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Pri službe „public insights“, čo predstavuje vyhodnocovanie štatistik o používaní nášho profilu na Facebooku máme s Facebookom postavenie spoločných prevádzkovateľov, pričom časti dohody uzatvorenej podľa čl. 26 GDPR je možné nájsť na tomto odkaze: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Uvedené vysvetlenia platia pre aj pre Instagram, ktorého prevádzkovateľom je tiež Facebook.

LinkedIn

Používanie tejto sociálnej siete má pre nás v prvom rade význam v tom, že prostredníctvom nášho profesionálne spravovaného účtu budujeme zvyšovanie povedomia o našej spoločnosti v online prostredí (napr. pridávaním PR obsahu) a v druhom rade na nadviazanie internej komunikácie s odborníkmi a profesionálmi, ktorých by sme mohli mať záujem zamestnať alebo s nimi nadviazať inú formu profesionálnej spolupráce. Prostredníctvom nášho účtu tak môžu naši manažéri viesť komunikáciu s našimi potenciálnymi obchodnými partnermi, či vhodnými kandidátmi na obsadenie voľného pracovného miesta. Okrem toho môžeme využívať aj služby LinkedIn Irelend Unlimited Company zamerané na podporu nášho marketingu a PPC (Pay Per Click) kampaní, ktorých cieľom je najmä zvyšovať návštevnosť našich webstránok, či účelovo vytvorených podstránok(microsites). Tiež môžeme využívať aj LinkedIn nástroje na správu našich kampaní ako Campaign manager a personalizovanú internú poštu na zasielanie nášho obsahu pri budovaní PR a povedomia o nás a našich službách, či pri informovaní o voľnej pracovnej pozície vhodnej pre Váš profil. V prípade, ak využívame tieto služby LinkedIn bude vystupovať ako náš sprostredkovateľ, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://legal.linkedin.com/dpa

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete LinkedIn na jeho vlastné účely získate na nasledujúcom URL odkaze: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Twitter

Prevádzkovateľ, príp. Spoloční prevádzkovatelia tiež využívajú pri komunikácii s okolitým svetom aj Twitter, ktorý je prevádzkovaný firmou Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Aktuálne okrem bežného používateľského využívania nášho konta na Twitteri nevyužívame na spracúvanie osobných údajov žiadne služby od tohto prevádzkovateľa sociálnej siete. Na spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete nemáme žiadny vplyv ani kontrolu. Pre získanie bližších informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov môžete použiť odkaz: https://twitter.com/privacy?lang=en

YouTube

Prevádzkovateľom služby Youtube je spoločnosť Google Inc. V rámci tejto služby môžeme mať zriadený priamy vysielací kanál, ktorý je v našej správe a pod našou kontrolou podobne ako „fanpages“ na sociálnych sieťach. Ak by však bolo možné prehrávať nejaké videá uložené na www.youtube.com aj cez našu webstránku upozorňujeme Vás na to, že Youtube môže nadviazať spojenie medzi vaším prehliadačom a sieťou Google DoubleClick. Nemáme žiadny vplyv na údaje prenášané na YouTube / Google. Dávame pozor, aby sme naše videá vkladali do pokročilého režimu ochrany údajov na YouTube. Na základe informácií poskytnutých službou YouTube sa pri použití režimu rozšírenej ochrany údajov do vášho počítača neukladajú žiadne súbory cookie a do služby YouTube sa neprenášajú žiadne údaje o vás ako o používateľovi našej webovej stránky, ak „nekliknete“ na tlačidlo „prehrať“ na vložené videá. Ak kliknete na tlačidlo „Prehrať“, prenesú sa údaje a YouTube umiestni súbory cookie do vášho počítača a prijme informácie, že ste navštívili našu webovú stránku. Ďalej môžu byť prenášané údaje a protokoly servera bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste prihlásení do svojho profilu YouTube. Ak ste prihlásený, všetky údaje sú priamo spojené s vaším používateľským účtom. YouTube môže ukladať údaje aj neprihlásených používateľov, ako užívateľský profil, a používať ich na účely reklamy, prieskumu trhu a návrhu svojich webových stránok podľa potreby, na poskytovanie reklamy orientovanej na dopyt a na informovanie ďalších používateľov tejto platformy o vašich aktivitách na našom webe. Proti vytváraniu takýchto užívateľských profilov máte právo namietať. Pre uplatnenie tohto práva na námietku musíte kontaktovať Youtube. Viac informácií o ich pravidlách ochrany osobných údajov nájdete tu: https://policies.google.com/privacy, https://www.youtube.com/intl/sk/about/policies/

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.