Späť
Vyberte právnu formu

Fyzická osoba - nepodnikateť Otvoriť

Zmluva o sprostredkovaní (§ 774 a nasl. Občianskeho zákonníka)


Meno: ....................
Priezvisko: .......................
Adresa trvalého bydliska: .........................................

(ďalej len "Sprostredkovateľ")

a

Spoločnosť EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
sídlo: Bratislava,
adresa: Košická 6,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
v oddieli Sro, vo vložke č. 120490/B
IČO: 36485161
zastúpená Bc. Július Dlugolinský (meno)
(ďalej len "Spoločnosť") na druhej strane


uzatvárajú podľa (§ 774 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu (ďalej len "Zmluva")


I.


1. Sprostredkovateľ vyplní formulár nachádzajúci sa na webovej stránke Poskytovateľa čím prejaví svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu. Sprostredkovateľ je povinný udávať v objednávke iba pravdivé a aktuálne údaje, za ktoré v plnom rozsahu a bez obmedzení zodpovedá.
2. Spoločnosť si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so Sprostredkovateľom, a to najmä vtedy, ak sú Sprostredkovateľom poskytnuté údaje v objednávke zjavne nepravdivé, ak Sprostredkovateľ neuvedie funkčnú stránku elektronickej pošty, prípadne aj bez udania dôvodu. V tomto prípade Spoločnosť oznámi Sprostredkovateľovi, že neprijíma návrh na uzavretie zmluvy. Poskytovateľ nie je povinný odôvodniť toto svoje rozhodnutie.
3. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplneného formulára, zaslaním Potvrdenia o prijatí registrácie Sprostredkovateľa zo strany Spoločnosti a nevyužitím postupu Spoločnosti podľa odseku 2. tohto článku.


II.


1. Predmet zmluvy – sprostredkovateľ zabezpečí pre záujemcu uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb s fyzickou alebo právnickou osobou minimálne na jeden kalendárny rok. Na tento účel sa Sprostredkovateľ zaregistruje na portáli resellersk.dnsserver.eu o čom mu príde potvrdenie na emailovú adresu, ktorú zadá v registrácii. Po registrácii mu zároveň s potvrdením bude pridelený jedinečný sprostredkovateľský link (ďalej len resid). Fyzické alebo právnické osoby budú uzatvárať Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb priamo so Spoločnosťou prostredníctvom jedinečného linku sprostredkovateľa, ktorý bude umiestnený na webovej stránke Sprostredkovateľa.

2. Provízia pre Sprostredkovateľa zo sprostredkovaných webhostingových služieb bez DPH sa vypočítava výlučne z ceny webhostingovej služby bez DPH, a nie z ceny domény, ktorá vo výpočte odmeny pre sprostredkovateľa nie je nijakým spôsobom zahrnutá. Výška odmeny je nasledovná :
A) v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 0-99,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 0% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
B) v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 100-299,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 5% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
C) v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 300-499,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 10% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
D) v prípade že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 500-799,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 15% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
E) v prípade že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 800-999,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 20% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
F) v prípade že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb vyššia ako 1000 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 25% z tejto sumy sprostredkovaných služieb

3. Odmena pre Sprostredkovateľa vo výške podľa odseku 2 je vo forme kreditu, ktorého výška sa vždy zobrazuje v konte Sprostredkovateľa na webovej stránke resellersk.dnsserver.eu a ktorý môže Sprostredkovateľ využiť na nákup akýchkoľvek webhostingových služieb poskytovaných Spoločnosťou. Zvolené služby si Sprostredkovateľ označí na webovej stránke www.exohosting.sk a automatizovaný systém uskutoční platbu z naakumulovaného kreditu.

4. Kredit je určený výlučne na nákup webhostingových služieb poskytovaných Spoločnosťou. Kredit nie je za žiadnych okolností možné vyplatiť vo forme výplaty v hotovosti, prevodu na účet, vo forme peňažných alebo akýchkoľvek iných prostriedkov. Kredit nie možné vyplatiť ani v prípade ukončenia využívania služieb Spoločnosti a v takom prípade môže Sprostredkovateľ požiadať o presun kreditu v prospech iného používateľa webhostingových služieb Spoločnosti alebo kredit prepadne bez náhrady.


III.


1. Sprostredkovanie sa považuje za úspešné až momentom pripísania úhrady za služby fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uzavrela Zmluvu o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb prostredníctvom jedinečného linku na účet Spoločnosti.
2. V prípade úspešného sprostredkovania sa v nasledujúci pracovný deň pre Sprostredkovateľa na základe sprostredkovanej objednávky zobrazí informácia o pripočítaní príslušného kreditu podľa článku II, ods. 2 a 3. Informácia o pripočítaní zobrazí kredit v sume podľa sprostredkovanej objednávky v mene Euro.IV.


1. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť Sprostredkovateľovi potrebnú súčinnosť k riadnemu splneniu záväzku (poskytnutie potrebných podkladov, dispozícií podľa pokynov sprostredkovateľa, podpora prostredníctvom emailu alebo telefónu v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00).
2. Spoločnosť a Sprostredkovateľ sa výslovne dohodli, že Sprostredkovateľovi nepatrí náhrada žiadnych nákladov, ktoré by prípadne Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou vykonávanou pre Spoločnosť.

V.


1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje uschovať doklady pre potreby Spoločnosti po dobu 3 rokov, ktoré nadobudol počas sprostredkovateľskej činnosti. Sprostredkovateľ neručí za obnovenie Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb fyzickou alebo právnickou osobou aj na ďalší kalendárny rok.
2. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť registrovať doménu vo vlastnom mene bez udania dôvodu, najmä v prípade, ak názov domény bude zhodný alebo obdobný s registrovanou alebo s prihlásenou ochrannou známkou zverejnenou vo vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR, ak bude obsahovať prevažnú časť obchodného mena podnikateľa, s ktorým Príjemca nemá žiadne personálne ani majetkové prepojenie, ďalej ak je Doménové meno v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, alebo s dobrými mravmi, alebo ak je Doménové meno hanlivé, urážlivé, atď.
3. Sprostredkovatel nebude používať klamlivú reklamu, propagovať službu nevyžiadanou poštou a ani inými spôsobmi porušujúcimi alebo obchádzajúcimi zákony a dobré mravy.VI.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Ktorákoľvek strana má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Od zmluvy Sprostredkovateľ odstúpi tým spôsobom, že odstráni zo svojej webovej stránky sprostredkovateľský link.
2. V prípade, že bola úspešne uzavretá zmluva a kredit podľa čl. II, ods. 2 a 3 bol pripísaný Sprostredkovateľovi, a fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela Zmluvu o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb prostredníctvom Sprostredkovateľského linku Sprostredkovateľa od tejto zmluvy odstúpi, prípadná odmena Sprostredkovateľovi nebude pripísaná, a v prípade, že už bola pripísaná, Spoločnosť pripísanú odmenu Sprostredkovateľovi vo forme kreditu odpočíta.
3. Sprostredkovateľ nie je oprávnený za Spoločnosť konať ani v jej mene čokoľvek prijímať, jedine ak by bol na to splnomocnený výslovným písomným plnomocenstvom.
VII.


Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb v platnom znení, tak ako sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.exohosting.sk v časti Všeobecné obchodné podmienky.V Bratislave dňa 01.12.2020.....................................
Sprostredkovateľ
(názov spoločnosti)
zastúpený
Bc. Július Dlugolinský
EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
zastúpený
Fyzická osoba - podnikateľ / Právnická osoba Otvoriť

Zmluva o sprostredkovaní
(§ 642 a nasl. OBZ)


Spoločnosť / fy osoba podnikateľ ...................................... so sídlom v .................................................. ............,
IČO: ...................
zastúpená : ............................................................. (meno)
(ďalej len "Sprostredkovateľ") na jednej strane

a

Spoločnosť EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
sídlo: Bratislava,
adresa: Košická 6,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
v oddieli Sro, vo vložke č. 120490/B
IČO: 36485161
zastúpená : Bc. Július Dlugolinský (meno)
(ďalej len "Spoločnosť") na druhej strane


uzatvárajú podľa § 642 a nasl. OBZ túto zmluvuI.

Objednávka a uzavretie Zmluvy

1. Sprostredkovateľ vyplní formulár nachádzajúci sa na webovej stránke Poskytovateľa čím prejaví svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu. Sprostredkovateľ je povinný udávať v objednávke iba pravdivé a aktuálne údaje, za ktoré v plnom rozsahu a bez obmedzení zodpovedá.
2. Spoločnosť si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so Sprostredkovateľom, a to najmä vtedy, ak sú Sprostredkovateľom poskytnuté údaje v objednávke zjavne nepravdivé, ak Sprotredkovateľ neuvedie funkčnú stránku elektronickej pošty, prípadne aj bez udania dôvodu. V tomto prípade Spoločnosť oznámi Sprostredkovateľovi, že neprijíma návrh na uzavretie zmluvy. Poskytovateľ nie je povinný odôvodniť toto svoje rozhodnutie.
3. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplneného formulára, zaslaním Potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Spoločnosti a nevyužitím postupu Spoločnosti podľa odseku 2. tohto článku.


II.

Predmet zmluvy

1. Predmet zmluvy – sprostredkovateľ zabezpečí pre záujemcu uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb s fyzickou alebo právnickou osobou minimálne na jeden kalendárny rok. Na tento účel sa Sprostredkovateľ zaregistruje na portáli resellersk.dnsserver.eu o čom mu príde potvrdenie na emailovú adresu, ktorú zadá v registrácii. Po registrácii mu zároveň s potvrdením bude pridelený jedinečný sprostredkovateľský link (ďalej len resid). Fyzické alebo právnické osoby budú uzatvárať Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb priamo so Spoločnosťou prostredníctvom jedinečného linku sprostredkovateľa.

2. Provízia pre sprostredkovateľa zo sprostredkovaných webhostingových služieb bez DPH sa vypočítava výlučne z ceny webhostingovej služby bez DPH, a nie z ceny domény, ktorá vo výpočte odmeny pre sprostredkovateľa nie je nijakým spôsobom zahrnutá. Výška odmeny je nasledovná:
A)v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 0-99,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 0% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
B)v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 100-299,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 5% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
C)v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 300-499,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 10% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
D)v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 500-799,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 15% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
E)v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb 800-999,99 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 20% z tejto sumy sprostredkovaných služieb
F)v prípade, že za posledných 12 mesiacov je výška sumy sprostredkovaných služieb vyššia ako 1000 EUR, je odmena pre sprostredkovateľa 25% z tejto sumy sprostredkovaných služieb

3. O preradenie do kategórie s vyššou províziou musí požiadať sprostredkovateľ a vyššie provízie sa budú započítavať až na objednávky a obnovovacie platby, ktoré budú vykonané po potvrdení zvýšenia provízie. Poskytovateľ si vyhradzuje právo preradiť sprostredkovateľa do nižšej províznej skupiny v prípade, že za posledných 12 mesiacov nedosiahol požadovaný obrat.

III.


1. Sprostredkovanie sa považuje za úspešné až momentom pripísania úhrady za služby fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uzavrela Zmluvu o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb prostredníctvom jedinečného linku na účet Spoločnosti. V prípade úspešného sprostredkovania sa v nasledujúci pracovný deň započíta kredit vo výške odmeny pre sprostredkovateľa podľa článku II, bodu 2 na základe sprostredkovanej objednávky vo forme zobrazenia informácie o výške tohto kreditu v konte sprostredkovateľa. O vyplatenie kreditu môže požiadať sprostredkovateľ po dosiahnutí provízie vo výške 30 EUR. Po schválení Spoločnosťou vystaví Sprostredkovateľ Spoločnosti faktúru so splatnosťou 14 dní.

IV.


Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť Sprostredkovateľovi potrebnú súčinnosť k riadnemu splneniu záväzku (poskytnutie potrebných podkladov, dispozícií podľa pokynov sprostredkovateľa, podpora prostredníctvom emailu alebo telefónu v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00).

V.


1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje uschovať doklady pre potreby Spoločnosti po dobu 3 rokov, ktoré nadobudol počas sprostredkovateľskej činnosti. Sprostredkovateľ neručí za obnovenie Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb fyzickou alebo právnickou osobou aj na ďalší kalendárny rok.
2. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť registrovať doménu vo vlastnom mene bez udania dôvodu, najmä v prípade, ak názov domény bude zhodný alebo obdobný s registrovanou alebo s prihlásenou ochrannou známkou zverejnenou vo vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR, ak bude obsahovať prevažnú časť obchodného mena podnikateľa, s ktorým Príjemca nemá žiadne personálne ani majetkové prepojenie, ďalej ak je Doménové meno v rozpore so právnym poriadkom Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, alebo s dobrými mravmi, alebo ak je Doménové meno hanlivé, urážlivé, atď.
3. Sprostredkovatel nebude používať klamlivú reklamu, propagovať službu nevyžiadanou poštou a ani inými spôsobmi porušujúcimi zákony a dobré mravy.VI.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Ktorákoľvek strana má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu.
2. V prípade, že bola úspešne uzavretá zmluva a kredit bol pripísaný Sprostredkovateľovi, či už v resellerskom rozhraní alebo na peňažný účet Sprostredkovateľa, a fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela Zmluvu o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb od tejto zmluvy odstúpi, prípadný kredit sa Sprostredkovateľovi nevyplatí, a v prípade, že už bol vyplatený je sprostredkovateľ povinný ho vrátiť na účet Spoločnosti do 30 dní od zrušenia Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb právnickou alebo fyzickou osobou.
3. V prípade, že je Sprostredkovateľ povinný vrátiť pripísané peňažné prostriedky na základe článku VI, bod 2 a nesplní tento svoj záväzok, je Spoločnosť oprávnená požadovať úrok z omeškania vo výške 0.05% denne z dlžnej sumy do zaplatenia.

VII.


Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti - webhostingových služieb v platnom znení, tak ako sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.exohosting.sk v časti Všeobecné obchodné podmienky.V Bratislave dňa 01.12.2020.....................................
Sprostredkovateľ
(názov spoločnosti)
zastúpený
Bc. Július Dlugolinský
EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
zastúpený

Súhlasím s obchodnými podmienkami

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.